Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:791 (2009-2010)
Innlevert: 05.03.2010
Sendt: 05.03.2010
Besvart: 16.03.2010 av justisminister Knut Storberget

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Mener justisministeren det er greit at politiet og domstolen sanksjonerer mot personer uten at de har gjort noe ulovlig; mener statsråden denne praksisen gir god forutsigbarhet for borgerne og er det greit at politiet sanksjonerer uten at det foreligger straffbare forhold, og vil statsråden gjøre noe for å endre denne praksisen?

Begrunnelse

Ved flere anledninger har det fremkommet i media at politiet beslaglegger førerkort uten at personen har gjort noe galt i trafikken. Grunnen skal angivelig være at vedkommende fester mye i helgene og får klager fra naboene.
I Rogaland politidistrikt kan det se ut som politiet er ekstra strenge med denne praksisen da 15 personer har mistet førerkortet uten begrunnelse i trafikale forhold.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis vil jeg påpeke at jeg ikke kan kommentere eller gå inn i enkeltsaker.

Domstolene har en helt uavhengig stilling i forhold til forvaltningen. Dette innebærer at Justisdepartementet og justisministeren ikke har anledning til å gripe inn i eller vurdere domstolenes dømmende virksomhet. Dersom det er uenighet om avgjørelser fattet av våre domstoler, må disse angripes ved bruk av rettsmidler etter rettergangslovgivningen.

På generelt grunnlag kan jeg også opplyse at dersom en person er misfornøyd med hvordan vedkommende har blitt behandlet av politiet, eller mener politiet har gjort en feil, så har vedkommende bl.a. mulighet til å klage på politiets tjenesteutøvelse, anmeldelse av ansatte i politiet eller påtalemyndigheten eller klage på etterforskning av straffesaker.

Jeg kan videre på generelt grunnlag opplyse at vegtrafikkloven stiller flere krav til den som skal erverve og inneha førerett. Føreretten kan tapes som følge av straffbare forhold, men den kan også tilbakekalles dersom innehaveren ikke lenger fyller helsekravene, ikke har de nødvendige ferdigheter, eller ikke er edruelig.

I vegtrafikkloven § 34 er det gitt en bestemmelse om tilbakekall av retten til å føre motorvogn mv. på grunn av særlige forhold. Dersom innehaveren av føreretten ikke er edruelig eller hans vandel for øvrig er slik at han ikke anses skikket til å føre motorvogn, kan politimesteren eller den han gir myndighet, tilbakekalle retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en bestemt tid eller for alltid, hvis hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ellers krever det.

Av Politidirektoratet har jeg fått opplyst at i tilfeller der festing i helgene er knyttet opp mot bruk av rusmidler, herunder stort forbruk av alkohol, vil dette få betydning for vedkommendes førerett. Politiet kan med hjemmel i vegtrafikkloven § 34 femte ledd treffe vedtak om tilbakekall av føreretten på bakgrunn av opplysninger om rusmiddelmisbruk fordi innehaver av førerett da ikke vil anses å fylle edruelighetskravet.

Politidirektoratet har for øvrig ved rundskriv 9. februar 2007 (”Håndhevingsinstruksen”) gitt nærmere retningslinjer for politiets vurdering.

Håndhevingsinstruksen pkt. 3.2.1 lyder slik:

”Manglende edruelighet - vegtrafikkloven § 34 femte ledd

Dersom politiet i medhold av vegtrafikkloven § 34 femte ledd vurderer å fastsette tap av førerett som følge av førerettinnehaverens manglende edruelighet, må det tas i betraktning om forholdet har betydning for vedkommendes skikkethet som fører av motorvogn. Av vedtaket må det fremgå at forholdet er vurdert. Det må videre fremgå at vedtaket er fattet av hensyn til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ellers.

Manglende edruelighet (misbruk av alkohol og/eller narkotika) vil ofte komme til uttrykk ved innsettelse i drukkenskapsarrest, jf. politiloven § 9 (tidl. løsgjengerloven § 20) eller bøteleggelse etter straffeloven § 350 (tidl. løsgjengerloven § 17). En enkelt bot for beruselse bør i alminnelighet ikke føre til tap av førerett. Bøtelegges vedkommende to eller, flere ganger i løpet av et år, er det grunn til å foreta undersøkelser vedrørende edrueligheten.

Dersom en innehaver av førerett misbruker alkohol eller andre rusmidler, bør tap av førerett fastsettes for lengre tid eller for alltid. Det vises til pkt 3.1.6.2.………”

Politidirektoratet har til dette opplyst at det skal foretas en konkret vurdering av faktum i hvert enkelt tilfelle.

Formålet med vegtrafikklovens bestemmelser om nektelse av erverv av førerett og senere tilbakekall av denne, er å fjerne farlige/antatt farlige førere fra trafikken. Politidirektoratet har uttalt at det er alminnelig kjent at ikke en ubetydelig del av de som pågripes for ruspåvirket kjøring er rusmiddelavhengige, og at det erfaringsmessig nok vil være slik at personer som ikke er edruelige i vegtrafikklovens forstand utgjør en høyere risiko for brudd på vegtrafikklovens bestemmelser enn andre.

Når det gjelder vegtrafikkloven, hører denne inn under samferdselsministerens ansvarsområde. Jeg kan for øvrig opplyse at Samferdselsdepartementet og Justisdepartementet har jevnlige møter i forhold til trafikksikkerhet, der også regelverk og praktisering av dette blir tatt opp.