Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:793 (2009-2010)
Innlevert: 05.03.2010
Sendt: 05.03.2010
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 16.03.2010 av justisminister Knut Storberget

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Vil statsråden vurdere å omfordele ubrukte midler til organisasjoner, som for eksempel Kirkens Bymisjon eller Pro-senteret, som kan sette i gang hjelpetiltak umiddelbart?

Begrunnelse

I en reportasje hos NRK 02.04.10, lenke http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7018194, kommer det frem at flere NAV-kontorer ikke har satt i gang prosjekter for å hjelpe prostituerte ut av prostitusjon. I følge reportasjen har et arbeidstreningsprosjekt i Bergen, som fikk 1,4 millioner kroner ikke startet opp. Det har heller ikke Grünerløkka sosialsenter i Oslo, som fikk 2 millioner kroner. Samtidig er organisasjoner som kjenner miljøet godt svært bekymret for de prostituertes livsvilkår.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet er oversendt Justisministeren som rette vedkommende fra Arbeidsministeren.

Stortinget opprettet i statsbudsjettet for 2009 en prosjektpott på 10 millioner kroner under Justisdepartementets budsjett til prosjekter/tiltak som kunne bedre situasjonen for prostituerte og hjelpe kvinner og menn ut av prostitusjon. På bakgrunn av Stortingets bevilgning, fordelte Justisdepartementet i 2009 midlene til 15 ulike organisasjoner/myndigheter.

Tildelingen ble foretatt etter samråd med berørte departementer, og etter diskusjon med sentrale organisasjoner på området. Det ble fra Justisdepartementets side understreket at man ønsket å prioritere samarbeidstiltak mellom ulike organisasjoner/myndigheter. Departementet la ved tildelingen vekt på at prosjektene i størst mulig grad kunne iverksettes og gjennomføres raskt, men også at det skulle være høy kvalitet på det som skulle gjennomføres. Vi er på et område med mange krevende utfordringer og det skal finne sted en forsvarlig bruk av de viktige prosjektmidlene. Det ble derfor uttalt at overføring av tildelte midler til bruk i 2010 ikke var utelukket.

Stortingets bevilgning bidro til nytenkning og engasjement hos hjelpetiltakene, og det ble fremmet søknader om en rekke spennende prosjekter.

Som forventet var det grunnet omfanget på enkelte av de prosjektene som fikk tildelt til dels store beløp, ikke mulig for alle søknadsmottakerne å bruke alle midlene i løpet av 2009. Departementet påser selvsagt at tildelte midler enten brukes som forutsatt, eller blir tilbakeført for fordeling til andre prosjekter. Vanlige regler om krav til rapportering gjelder for alle tildelinger, samt at beløp som ikke er benyttet innen rimelig tid skal tilbakebetales.

Representantens spørsmål hviler på en forutsetning om at Kirkens Bymisjon skulle være i en situasjon der man umiddelbart vil kunne benytte tildelte midler av enhver størrelsesorden. Dette er ikke korrekt. Nadheim Kirkens Bymisjon fikk eksempelvis støtte til en rekke meget lovende prosjekter, blant annet å utvikle et behandlingstilbud for traumatiserte personer med prostitusjonserfaring. Bare halve tilskuddet til dette formål ble benyttet i 2009, mens resten er overført til bruk i 2010.

Det kommunale aksjeselskapet ALF – Senter for arbeidslivsforberedelse - i Bergen, var blant søkerne på prosjektmidlene. De søkte om støtte til oppstart av et lite hotell som en arbeidstreningsarena for personer med prostitusjons- og rusbakgrunn. Bergen kommune hadde i mars 2009 bevilget midler til et forprosjekt. Prosjektet ble tildelt 1,4 millioner kroner av Justisdepartementet som oppstartshjelp, noe som bidro til at både NAV Hordaland og Bergen kommune gikk inn i prosjektet med økonomisk støtte. NAV bidro med ti tiltaksplasser, mens Bergen kommune gav 1,5 millioner kroner i driftsstøtte for 2010. Det tok imidlertid tid for Bergen kommune å beslutte endelig tildeling, slik at oppstart finner sted først i disse dager. Det er misvisende å antyde at NAV-kontoret skulle ha et ansvar for forsinkelsen av prosjektstart.

Prosjektet er etter departementets syn et godt eksempel på at Stortingets prosjektmidler har hatt en positiv katalysatoreffekt på området. Støtten fra Justisdepartementet har også bidratt til sterkt engasjement fra næringslivet i Bergen, noe som gjør at våre midler går til innkjøp av inventar og utstyr til godt rabatterte priser. Prosjektansvarlige i Bergen understreker at Justisdepartementets tildeling medførte stor oppmerksomhet og til dels spennende tilnærminger fra pressen, og at man er i en situasjon der pressen ønsker å spille på lag for å skape positiv oppmerksomhet rundt mestring og ressurser hos de mennesker som prosjektet søker å hjelpe. NRKs reportasje må forstås som et unntak fra denne tilnærmingen.

Grünerløkka sosialsenter i Oslo kommune (nå NAV Grünerløkka) søkte om over 5 millioner til et prosjekt for å bistå kvinner i prostitusjonsvirksomhet på innemarkedet til å komme over i arbeid, utdanning eller tiltak. Justisdepartementet bevilget 2 millioner til oppstart av prosjektet. Det lyktes ikke prosjektet å komme i gang som planlagt, delvis grunnet mangel på ytterligere finansiering. Det ble derfor inngått et samarbeid med Pro Sentret, der man har utviklet prosjektet ProNAV, et tverretatlig samarbeid for å styrke bistanden til kvinner og menn som vil ut av prostitusjon. Gjennom å kombinere de to tjenestestedenes kompetanse vil man tilby individuelt tilpassede program for de menneskene man søker å hjelpe. Prosjektet har oppstart i disse dager.

Fordelingen av midler til prostitusjonstiltak for 2009 ble foretatt med bakgrunn i forskningsstiftelsen Fafos rapport om prostitusjonsmarkedene i Norge som forelå rett før forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester ble innført i 2009. Fordelingen er foretatt etter drøftelser med fagmiljøene på området.

Justisdepartementet vil også i 2010 fordele inntil 10 millioner kroner til prosjekter. Enkelte prosjekter vil være forankret i allerede etablerte hjelpeordninger, andre vil være basert på nye aktører. Det vil bli gitt støtte til tradisjonelle prosjekter og til nytenkende og dristige prosjekter. Vi søker å være kunnskapsbaserte, men også å utfordre fagmiljøene. Sammen med berørte organisasjoner og myndigheter vil vi nå vurdere hvordan vi best kan evaluere effekten av tiltakene som igangsettes. Målsettingen er hele tiden å hjelpe flest mulig mennesker ut av prostitusjon, og å sikre at ressursene settes inn der det hjelper mest. Tett dialog og oppfølgning av de organisasjoner og etater som får tildelt midler er en selvfølgelig del av arbeidet. Hittil har det ikke fremkommet opplysninger som gir grunnlag for å kreve tilbakebetaling av noen av de pengene som ble tildelt i fjor.