Skriftlig spørsmål fra Kjell Ivar Larsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:796 (2009-2010)
Innlevert: 05.03.2010
Sendt: 08.03.2010
Besvart: 18.03.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Kjell Ivar Larsen (FrP)

Spørsmål

Kjell Ivar Larsen (FrP): I Soria Moria sier regjeringen at oljeindustrien må få tilgang på interessant letearealer. I 21 konsesjonsrunde ble det ikke gjort tilgjengelig noe "jomfruelig" areal, og bransjen søker dermed på de samme arealer som for 15 år siden. Dette skjer samtidig som oljeproduksjonen på norsk sokkel går betydelig ned.
Kan statsråden forklare hvilke områder regjeringen vil gjøre tilgjengelig i denne stortingsperioden utover de områder som man også kunne søke på for 15 år siden?

Begrunnelse

I Soria Moria II-erklæringen skriver regjeringen:

"Vi vil opprettholde leteaktiviteten etter olje og gass, og at oljeindustrien må få tilgang til interessante letearealer. Det er et mål å øke utvinningsgraden i eksisterende felt. Petroleumsvirksomhet på norsk sokkel skal være verdens fremste i forhold til oljevernberedskap og miljøovervåking."

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Først vil jeg si at jeg oppfatter at det er stor interesse for investeringer på norsk sokkel. Det har i senere tid blitt tildelt mange nye utvinningstillatelser. I 20. konsesjonsrunde ble det tildelt 21 utvinningstillatelse og mange av de store internasjonale oljeselskapene fikk tildelinger i umodne områder. Spesielt finnes det umodne områder i allerede åpnede områder på dypt vann i Norskehavet og i Barentshavet. Nominasjonen av blokker til 21. konsesjonsrunde viser god interesse. Hele 307 blokker ble nominert og 43 oljeselskaper deltok i nominasjonsprosessen. 138 blokker ble nominert av to eller flere selskaper. Det gjennomføres en offentlig høring av forslaget om blokker til utlysning i 21. konsesjonsrunde. Dette forslaget omfatter 100 blokker fordelt på Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Det er viktig med selskapsinteresse for blokkene som foreslås utlyst. Dette sikrer konkurranse i konsesjonsrunden. Noen av de blokkene som var nominert av to eller flere selskaper inngår nå i TFO-området. Det har også blitt gjennomført en avveining rundt behovet for sekvensiell leting i noen av de nominerte blokkene. Dette innebærer at forslaget om blokker til utlysning inneholder færre blokker enn det som selskapsinteressen alene skulle tilsi. Fokuset for 21. konsesjonsrunde er de umodne områdene på dypt vann i Norskehavet og de umodne områdene i Barentshavet.

I de modne rundene på norsk sokkel tildeles det også mange lisenser. I TFO 2009 ble det tildelt 38 utvinningstillatelser. I løpet av TFO-rundene under den rødgrønne regjeringen har totalt 228 utvinningstillatelser blitt tildelt.

De siste årene har det blitt boret svært mange undersøkelsesbrønner på norsk sokkel. For 2009 ble det påbegynt hele 65 nye undersøkelsesbrønner, noe som er det høyeste antallet på norsk sokkel noen sinne. Det er fortsatt store investeringer på norsk sokkel og det siste tiåret har antall selskaper som er aktive på norsk sokkel økt betydelig. Samlet viser dette en fortsatt betydelig interesse for norsk sokkel.

Når det gjelder åpning av nye områder, er dette regulert gjennom petroleumsloven § 3-1. Det er et krav at det skal gjennomføres en konsekvensutredning og at offentligheten skal involveres. Den grundige prosessen i forbindelse med konsekvensutredninger avsluttes med en melding til Stortinget før området åpnes for petroleumsvirksomhet.

I forbindelse med St. meld nr. 37 (2008-2009) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan) bestemte regjeringen at man skulle starte en åpningsprosess på Jan Mayen. Arbeidet med åpningsprosessen er igangsatt. For tiden arbeider regjeringen med oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten/Vesterålen. Regjeringen vil i den forbindelse ta stilling til fremtidige rammer for petroleumsvirksomheten i disse områdene.

Oljeindustrien har normalt en lang tidshorisont. Jeg er enig i at det er viktig for selskaper å ha tilstrekkelig leteareal for å opprettholde en langsiktig aktivitet og en organisasjon i Norge. Dette vil vi legge til rette for gjennom fortsatt helhetlig og balansert letepolitikk der sameksistens og ivaretakelse av hensynene til HMS og ytre miljø blir ivaretatt.