Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:798 (2009-2010)
Innlevert: 05.03.2010
Sendt: 08.03.2010
Besvart: 18.03.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Ifølge Statnett balanserer Hordaland stadig oftere på kapasitetsgrensen i strømnettet (bt.no 19.01.10) I følge NVE er kraftlinje gjennom Hardanger den eneste aktuelle løysingen (BT 22.01.10). Statnett ønsker en avklaring av saken før påske, slik at de skal kunne begynne arbeidet denne sommeren. I følge NTB 03.03.10 vurderer Regjeringen om en opprustning av eksisterende kraftlinjer kan gi tilstrekkelig forsyningssikkerhet.
Hva er status i dette arbeidet, hva vurderes og hvilken fremdrift legger regjeringen opp til?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Olje- og energidepartementet er nå inne i sluttbehandlingen av den omfattende klagesaken på NVEs konsesjon for 420 kV kraftledningen mellom Sima og Samnanger. Departementet har fått utredet og vurdert en rekke spørsmål som er av betydning for avgjørelsen i denne store og vanskelige saken. Her kan nevnes spørsmål om kabling, oppgraderinger, alternative traséløsninger og tekniske løsninger ellers. Disse utredningene har vært nødvendig for at beslutningsgrunnlaget skal være så godt som overhodet mulig når avgjørelsen skal tas.

Framføring av kraft knytter seg til den mest grunnleggende infrastruktur i samfunnet, og er særlig krevende ut i fra de landskapsmessige hensyn som vi også skal tillegge betydelig vekt for vår avveining. Samtidig er det avgjørende for Bergensregionen at vi har tilstrekkelig kraftforsyningsberedskap til enhver tid. Da må bygging av nett stå sentralt. Det er departementets og regjeringens oppgave å foreta en helhetlig vurdering der alle disse hensyn må avveies mot hverandre før den endelige avgjørelsen tas.