Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:808 (2009-2010)
Innlevert: 09.03.2010
Sendt: 09.03.2010
Besvart: 12.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Hvor lange ventetider er det i dag for brystkreftopererte fra de fjerner et bryst og frem til de kan få det gjenoppbygget, og hva vil statsråden gjøre for å få redusert disse ventetidene slik at disse kreftrammede kvinnene kan få rask hjelp både av hensyn til deres eget selvbilde og livskvalitet?

Begrunnelse

Undertegnede hav fått henvendelse fra en kvinne som først måtte vente 9 mnd på at kirurgen som fjernet brystet skulle sende rekvisisjon til plastikkirurg. Deretter tok det over 6 mnd før hun fikk time hos plastikkirurg. Hun ble da forespeilet at det ville gå 6-9 mnd før hun fikk time til operasjon. Hun skulle vært inne til operasjon nå i februar, men fikk da vite at de kun gjenoppbygger bryst hos en til to pasienter pr. mnd, og at det sto 44 stykker foran henne i køen. Det betyr at denne pasienten trolig må vente i ytterligere to år på en operasjon som er av vesentlig betydning for hennes eget selvbilde og livskvalitet.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg kjenner ikke til det aktuelle eksempelet som det henvises til i spørsmålet, men generelt er det viktig at pasientene får god informasjon om både grunnsykdom og de forhold av individuell karakter, det må tas hensyn til når gjenoppbygging av et bryst som er fjernet på grunn av kreft, skal vurderes. Dette kan bety at man ut fra en faglig vurdering ikke kan lage ett felles regime for når det er naturlig å gjennomføre et slikt inngrep.

En tilbakemelding fra de regionale helseforetakene nylig viser at det er noe ulik ventetid for rekonstruksjon etter brystkreft. De regionale helseforetakene gjør i sin tilbakemelding oppmerksom på at pasienter som har gjennomgått strålebehandling må vente ett år før kirurgi kan gjøres, fordi huden må gis tid til å normalisere seg etter behandlingen. Fra Helse Nord RHF meldes det om ett års ventetid på slike operasjoner, og at denne ventetiden har vært stabil over år. Helse Midt-Norge opplyser at de har klart å behandle alle innen fristen på ett år etter mottatt henvisning, mens Helse Vest RHF oppgir en ventetid fra 6-15 måneder. Helse Sør-Øst RHF oppgir at ventetiden for brystrekonstruksjon har vært økende i regionen fra om lag to år i 2004 til nå i overkant av tre år. Ifølge Helse Sør-Øst RHF gjøres stadig mer dagbehandling ved hjelp av rekonstruksjon med protese, og denne behandlingen har noe kortere ventetid, fra 32 til 54 uker. Helse Sør-Øst RHF opplyser videre at det er gjort vedtak om å opprette et eget fagråd for kreft i regionen, som skal ferdigstille en samlet vurdering av funksjons- og oppgavefordeling innenfor kreftområdet før sommeren. Ifølge Helse Sør-Øst RHF vil fagrådets forslag til funksjonsfordeling bli lagt til grunn for det videre arbeidet med å bedre kapasiteten for rekonstruksjon etter brystkreft i regionen.

I oppdragsdokumentet for 2010 har jeg bedt om at de regionale helseforetakene skal videreføre arbeidet med å utarbeide/revidere regionale planer for store pasientgrupper, som pasienter med de hyppigste kreftformer. Planene skal utvikles i et forløpsperspektiv og skal identifisere større flaskehalser, for eksempel innen radiologi og laboratorietjenester. Relevante faglige retningslinjer, handlingsprogrammer (ulike krefttyper) og rapporter fra forløpsgruppene som ble etablert i forbindelse med samhandlingsprosjektet skal legges til grunn for arbeidet.

Helsedirektoratet har i samarbeid med fagmiljøene i de regionale helseforetakene, fastleger og brukerrepresentanter utviklet prioriteringsveiledere for rettighetstildeling og fristfastsettelse innenfor 30 fagområder i spesialisthelsetjenesten. Prioriteringsveilederne har status som faglig veileder og gir uttrykk for den felles oppfatning som Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene har om god faglig praksis i prioriteringsarbeidet.

Det ble i april 2009 utarbeidet en prioriteringsveileder for plastikkirurgi (IS-1629).

I henhold til denne veilederen har ikke brystkreftopererte kvinner i dag som hovedregel rett til prioritert helsehjelp. Det presiseres imidlertid i veilederen at det innenfor enkelte av tilstandene kan være individuelle forhold ved enkeltpasienter som kan tilsi at hovedvilkårene i prioriteringsforskriften likevel er innfridd. Som eksempel er nevnt kvinner som har fjernet hele brystet på grunn av kreft, og som har en betydelig redusert livskvalitet som følge av det. Helsedirektoratets veiledere vil bli revidert på grunnlag av de erfaringer som den praktiske anvendelsen gir, og i tråd med utviklingen på de ulike fagområdene.

Departementet har 23. februar 2010 tatt opp med Helsedirektoratet at dette spørsmålet vurderes i Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten. Jeg har fått bekreftet at spørsmålet om rekonstruksjon etter brystkreftoperasjon i løpet av året vil bli vurdert fremmet for Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten for nærmere råd om prioritering.

Jeg legger i tillegg til grunn at de regionale helseforetakene tar hensyn til føringene fra Nasjonal kreftplan (2006-2011) i arbeidet med organisering av brystkirurgien i den respektive region.