Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:809 (2009-2010)
Innlevert: 09.03.2010
Sendt: 09.03.2010
Besvart: 16.03.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I en rapport fra UiO og Frisch-senteret fremgår at det er meget store beløp å spare hvis en kan gjøre den store offentlige sektoren i Norge mer effektiv. Statsråden har selv bestilt rapporten om temaet, men virker defensiv til resultatet i sine uttalelser til media.
Hva er statsrådens videre ambisjon i denne saken, og hva vil hun foreta seg videre for at den effektiviseringsgevinst som er påvist mulig kan bli til reelle innsparinger i offentlig sektor?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: FAD har bedt Frischsenteret om å lage en rapport der de på grunnlag av data fra StatRes forsøker å si noe om potensialet for effektivisering innenfor de fire sektorene universiteter og høyskoler, spesialisthelsetjenesten, statlig barnevern og politidistrikter. Resultatene av analysen tyder på at det er store forskjeller mellom de mest og minst effektive, slik denne analysen har målt det. Rapporten peker ut de enhetene i hver sektor som måles som effektive, og som derfor kan fungere som læremestre for de mindre effektive. Men beregningene gir ingen direkte oppskrift for hvordan dette potensialet kan realiseres.

Mine ambisjoner i saken er todelt: Dels skal rapporten brukes til å gjøre statistikkgrunnlaget i StatRes bedre for dermed å få enda mer relevante resultater for framtiden, dels vil vi ta tak i de konkrete resultatene fra rapporten og følge opp hvordan effektiviseringspotensialet kan realiseres.

Rapporten beregner hvor kostnadseffektivt vi kan produsere tjenestene, men ikke hvor gode vi er til å nå målene for aktivitetene. Rapporten måler for eksempel hvor kostnadseffektivt barnevernet kan produsere oppholdsdøgn, men den sier ikke noe om kvaliteten på disse oppholdsdøgnene, eller om opphold i barnevernsinstitusjon har en mer gunstig virkning på resultatmålet om at barn og unge skal ha trygge oppvektsvilkår enn alternative tiltak. StatRes er i en utviklingsfase fram til 2013, og jeg har et klart mål om å få inkludert flere resultatmål i statistikken i løpet av denne perioden.

Det som er helt klart, er at vi i årene framover vil vi stå overfor en krevende budsjettsituasjon med stadig større utfordringer for velferdsstaten, blant annet fordi andelen eldre øker. Offentlige midler må brukes så effektivt som mulig. Derfor vil vi jobbe kontinuerlig med fornying av offentlig sektor.

Oppgavene som offentlig sektor ivaretar er komplekse. Det er mange hensyn å ivareta, og vi må se tiltakene i sammenheng. Effektivitetsstudien til Frisch-senteret er et godt utgangspunkt for å stille de rette spørsmålene i forbindelse med etatsstyringen. Jeg er fornyingsminister, og vil ta en pådriverrolle når det gjelder fornyingen og effektiviseringen av offentlig sektor, men dette må selvfølgelig skje i dialog og samarbeid med de enkelte fagstatsrådene. Videre er det viktig at de ansatte involveres i fornyingsarbeidet. Jeg viser for øvrig også til at det allerede er satt i gang arbeid på flere områder, bl.a. både når det gjelder politiet og barnevernet.

Som fornyingsminister ønsker jeg å bidra til åpenhet og økt bevissthet om ressursbruken i offentlig sektor og resultatene vi oppnår. Jeg håper StatRes kan spille en rolle som et av virkemidlene i så måte, men jeg vil også trekke fram den store innbyggerundersøkelsen som vi er i ferd med å få resultater fra. Her kan vi få et viktig korrektiv til informasjonen fra StatRes ved at vi fanger opp brukernes vurderinger av kvaliteten på det arbeidet som gjøres i offentlig sektor.