Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:852 (2009-2010)
Innlevert: 15.03.2010
Sendt: 15.03.2010
Besvart: 19.03.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Norge og Island er sannsynligvis de eneste landene i verden med totalforbud mot reptiler som kjæledyr. Allikevel kan allergikere få tillatelse til å ha skilpadder, mens herpetologer med spesialistkompetanse får avslag dersom de ikke kan dokumentere allergi. Mattilsynet satte i 2008 i gang en prosess der man skal vurdere bestemte arter som kjæledyr.
Hvor langt er prosessen kommet, og vil statsråden liberalisere regelverket i tråd med folkeopinionen gjennom en såkalt negativliste?

Begrunnelse

I 1976 kom forskrifter om forbud mot at fremmedartede (eksotiske) dyr innføres, omsettes eller holdes som husdyr, selskapsdyr eller i fangenskap på annen måte, der det i § 1 slås fast at det er totalforbud mot innførsel, salg, kjøp, gi bort, ta imot eller holde som husdyr, selskapsdyr eller i fangenskap på annen måte fremmedartede (eksotiske) pattedyr, krypdyr, padder, frosk og salamander. § 4 kom i 1977, og inneholder et unntak knyttet til at eier av en skilpadde kan holde skilpadde så lenge den lever. Til tross for de meget strenge reglene, ble det i en artikkel på NRK.no 28. oktober 2009 uttalt at det finnes 150 000 ulovlige slanger og øgler i Norge. En legalisering av krypdyrhold, med eventuelle unntak for farlige eller skadelige dyr, vil gi økt kontroll med hvilke dyrearter som kommer inn i Norge.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: I dagens regelverk er det et generelt forbud mot hold av fremmedartede/eksotiske dyr. Ved behandlingen av Stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd (St. meld. nr. 12 2002-2003) hvor det ble foreslått å myke opp forbudet gjennom å utarbeide en positivliste over dyr det skal være tillatt å holde, stilte flertallet i Næringskomiteen seg negative til en oppheving av forbudet mot hold av krypdyr.

Jeg ønsker at en eventuell oppmyking av forbudet skal være faglig fundert. Mattilsynet vurderer nå om det generelle forbudet mot hold av herptiler bør oppheves for noen arter.

Norsk Herpetologisk Forening (NHF) har etter forespørsel fra Mattilsynet utarbeidet et forslag til liste over arter som kan egne seg for hold i private hjem. Forslaget til liste har vært hos Norges Zoohandleres bransjeforening og Direktoratet for Naturforvaltning for uttalelse.

Listen med forslag over aktuelle arter er for tiden til risikovurdering hos Vitenskapskomiteen for mattrygghet ut fra hensynet til dyrevelferd. Vitenskapskomiteen har fått frist for levering av denne vurderingen til 1. mai 2010.

Etter at vitenskapskomiteen har vurdert saken, vil Mattilsynet komme med sin faglige tilrådning til departementet. Hvis tilrådningen går ut på at noen herptiler, i henhold til en nærmere fastlagt liste, bør kunne holdes som kjæledyr i private hjem, vil saken bli sendt på en alminnelig høring.

Først etter at denne høringsrunden er overstått, vil jeg ta stilling til om det er aktuelt å endre regelverket.