Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:813 (2009-2010)
Innlevert: 09.03.2010
Sendt: 10.03.2010
Besvart: 17.03.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden sørge for at arbeidsgrupper som skal se på trygghet og sikkerhet på krisesentrene blir bredest mulig sammensatt og at krisesenterlovens krystallklare ordlyd om kjønnsnøytralitet ikke på noen som helst måte undermineres i et slikt arbeid?

Begrunnelse

I den offentlige debatt stilles det en rekke spørsmål knyttet til gjennomføringen av ny lov om krisesentra. Overføringen av ansvaret til kommunene byr på utfordringer både økonomisk og praktisk. Høyre foreslo lengre overgangstid før nye finansieringsordning skulle bli gjennomført på basis av advarslene som blant annet kom fra krisesenterorganisasjoner og de enkelte krisesentra. Dessverre viser det seg nå at Høyres og disses advarsler ikke var løst fundert. Enkelte aktører i samfunnsdebatten ser videre ut til ikke å ha fått med seg den kjønnsnøytraliteten som Stortinget la til grunn ved lovvedtaket. Så vidt undertegnede kjenner til skal det nedsettes en arbeidsgruppe som skal nedsette en arbeidsgruppe som skal se på trygghet og sikkerhet på krisesentrene. En slik eventuell gruppe må settes sammen bredt, blant annet med representanter fra krisesenterorganisasjonene, Reform og andre med kompetanse på området. Undertegnede er kjent med at f.eks. krisesentersekretariatet har utformet en enklere form for rapport om temaet som det kan være grunn til departementet ser nærmere på, men da som ledd i en bredest mulig gjennomgang med innfallsvinkel fra representanter for hele feltet og ikke et bestemt ideologisk ståsted som farger konklusjonene.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har jf. Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) § 2, 6. ledd anledning til å gi en forskrift om fysisk sikring av lokaler. Departementet vil nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere behovet for og eventuelt utarbeide en forskrift om sikkerhet.

Jeg ser det som viktig at det i første omgang er politiet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i samarbeid med departementet, som vurderer spørsmål knyttet til sikkerhet på krisesentrene. Politidirektoratet, en familievoldskoordinator fra politiet samt en representant fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet inviteres derfor til å delta i arbeidsgruppa sammen med representanter fra departementet. Arbeidsgruppa vil sikre at krisesenterlovas ordlyd om kjønnsnøytralitet ivaretas.

Arbeidsgruppa vil i sitt arbeid innhente synspunkter fra ulike relevante aktører, herunder KS som representant for kommunene, og krisesenterorganisasjonene. Dersom det besluttes å utarbeide en forskrift om fysisk sikring av lokaler, vil saken bli sendt på høring.