Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:812 (2009-2010)
Innlevert: 09.03.2010
Sendt: 10.03.2010
Besvart: 23.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Statens Vegvesen ønsker ikke å anbefale Gandsfjord bru nå, i følge et oppslag i Stavanger Aftenblad tirsdag 9. mars 2010. Det er utarbeidet forslag til reguleringsplan basert på fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren, bruprosjektet er prioritert av kommuner og fylkeskommune og er et viktig veiprosjekt i tråd med regionale strategier i Sandnes og Rogaland.
Vil statsråden bidra til at Vegvesenet samarbeider med Sandnes kommune og fylket slik at planen kan legges ut til offentlig ettersyn og ikke utsette bruen?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: De store byområdene er komplekse både med hensyn til utfordringer, mål og aktuelle virkemidler. I tillegg er ansvaret for virkemidlene fordelt mellom ulike forvaltnings- nivåer. Dette stiller store krav til koordinering og godt samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige myndigheter. Ordningen med ekstern kvalitetssikring av konseptvalg i tidlig planfase (KS1) er tenkt som et viktig verktøy i denne koordineringen.

Under ledelse av Rogaland fylkeskommune er det utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet på Jæren. Denne utredningen er nå på lokal høring. Når høringen er avsluttet vil Samferdselsdepartementet få gjennomført en ekstern kvalitetssikring av KVU-en. For samferdselstiltak som inngår i disse vurderingene, er det ønskelig at lokale myndigheter avventer KS1-behandlingen før det blir planlagt videre etter plan- og bygningsloven. Det er særlig viktig at lokale myndigheter venter med å fatte planvedtak til KS1-prosessen er sluttført. Dette er bakgrunnen for at Statens vegvesen har anbefalt Sandnes kommune å stille den videre behandlingen av kommunedelplanen for Gandsfjordforbindelsen i bero inntil KS1-prosessen er sluttført.

Gandsfjordforbindelsen er ett av flere elementer som vurderes i konseptvalg- utredningen for transportsystemet på Jæren. Konklusjonene fra KVU/KS1 er forutsatt å inngå som en del av grunnlaget for utformingen av en Jærenpakke 2. Etter min mening har Statens vegvesen håndtert denne saken i tråd med gjeldende prosedyrer. Samtidig er det viktig å ivareta nødvendig samhandling mellom lokale, regionale og sentrale myndigheter. Jeg vil bidra til at dette skjer og at gjennomføringen av KS1-prosessen har raskest mulig framdrift.