Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:814 (2009-2010)
Innlevert: 09.03.2010
Sendt: 10.03.2010
Besvart på vegne av: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 18.03.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Hva vil helse- og omsorgsministeren foreta seg for at innbyggerne i dette landet får hjelp av autorisert helsepersonell som er kvalitetssikret og ikke av helsepersonell som av ulike årsaker allikevel får praktisere etter at en klagenemd har opphevet autorisasjonsavslaget?

Begrunnelse

Med bakgrunn i nyhetsoppslag på NRK Hordaland i dag er det skremmende at helsearbeidere som egentlig ikke er godkjent for sin praksis allikevel får praktisere. I denne saken er det en 11-åring som risikerer å få komplikasjoner med tennene helt til hun blir voksen som resultat av behandlingen hun ble utsatt for. Statens autorisasjonskontor for Helsepersonell (SAF) ville rett nok nekte vedkommende tannlege autorisasjon etter at hun dumpet ved elementær fagprøve men en klagenemd opphevet autorisasjonsavslaget. Til opplysning er tannlegen fortsatt i arbeid. Trygghet og sikkerhet for våre innbyggere er viktig og må være det største og viktigste grunnlag. Og selv om en klagenemd har opphevet vedtaket som var gjort må en være sikker på at vedkommende gjennom ulike tester og prøver kan praktisere videre. Noe en dessverre ser i dette tilfellet ikke kan ha vært gjort.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: La meg innledningsvis slå fast at jeg er svært opptatt av at pasienter skal ha trygghet for at de mottar forsvarlig helsehjelp, og at befolkningen har tillit til helsetjenesten i landet.

Vi har i Norge et omfattende regelverk for å sikre at helsepersonell har nødvendig kompetanse til å yte helsehjelp på en måte som både bidrar til sikkerhet for pasientene og kvalitet i helsetjenesten, samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste. Regelverket stiller strenge krav til dem som skal få norsk autorisasjon som helsepersonell. Det stilles også strenge krav til de som får en autorisasjon og som skal utøve sitt yrke på en forsvarlig måte.

Når det gjelder helsepersonell med utenlandsk utdanning, utgjør de en viktig ressurs i den norske helsetjenesten. Det er ikke av den grunn mindre viktig at det ved autorisasjon av utenlandsk helsepersonell blir stilt strenge krav til den kompetansen de må inneha for å kunne få en autorisasjon. Det er også viktig at ansettelsesprosesser skjer på en profesjonell og for alle parter betryggende måte.

Den viktigste kvalitetssikring av at helsepersonell har nødvendig kompetanse til å yte forsvarlig helsehjelp, må foretas av arbeidsgiver ved ansettelse. I dette ligger både å sikre at helsepersonellet har autorisasjon eller lisens, at de har nødvendig faglig kompetanse – og for øvrig nødvendige kvalifikasjoner til å yte forsvarlig helsehjelp i den aktuelle stillingen. Arbeidsgivere kan få opplysninger om forhold vedrørende autorisasjon og lisens fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell og om eventuelle tilsynssaker hos Statens helsetilsyn. For å bistå arbeidsgivere, vil jeg nå be Helsedirektoratet om å lage en veileder som vil gjøre det enklere for arbeidsgiver å kvalitetssikre ansettelser av helsepersonell med utenlandsk bakgrunn.

Det er Statens helsetilsyn og helsetilsynene i fylkene som fører tilsyn med all helsetjeneste og alt helsepersonell i landet. Dette er regulert i en egen lov om statlig tilsyn med helsetjenesten. I helsepersonelloven er det gitt bestemmelser om reaksjoner som kan gis til helsepersonell i de tilfellene helsepersonell opptrer i strid med oppstilte lovkrav. Statens helsetilsyn har, som nevnt, oversikt over og kan gi opplysninger til arbeidsgiver om personer som har fått tilbakekalt sin autorisasjon eller har blitt ilagt andre administrative reaksjoner, så som advarsel. Jeg har stor tillit til landets tilsynsmyndigheter og det tilsynet de utøver. Fra departementets side er det kontinuerlig fokus på viktigheten av at aktuelt regelverk og praktiseringen av det er best mulig.

Når det gjelder representanten Laila Maria Reiertsens henvisning til ”en klagenemnd” i sitt spørsmål, er dette Statens helsepersonellnemnd. Helsepersonellnemnda er en uavhengig nemnd som blant annet behandler klagesaker fra helsepersonell som har blitt ilagt administrative reaksjoner samt personer som ikke har fått innvilget autorisasjon. De vedtakene som blir fattet i nemnda kan ikke jeg som helseminister overprøve.

I den saken representanten Laila Maria Reiertsen viser til, vil det være nevnte tannleges arbeidsgiver som skal følge opp at tannlegens utøvelse av yrket er forsvarlig.