Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:815 (2009-2010)
Innlevert: 09.03.2010
Sendt: 10.03.2010
Besvart: 22.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Undertegnede er gjort kjent med at Klinikk Nord A/S ikke får forlenget sin avtale med Helse Nord RHF. Dette er en rusinstitusjon som utgjør et svært viktig bidrag på rusfeltet, og det er derfor uheldig at dette legges ned, all den tid 4500 rusmisbrukere står i kø for å få behandling.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at pasientene i Helse Nord, får et adekvat og godt rusomsorgstilbud, og hvordan kan dette gjøres når man kutter avtaler med gode veldrevne institusjoner som Klinikk Nord A/S?

Begrunnelse

Undertegnede er gjort kjent med at Klinikk Nord A/S ikke får forlenget sin avtale med Helse Nord RHF. Dette er en rusinstitusjon som utgjør et svært viktig bidrag på rusfeltet, og det er derfor uheldig at dette legges ned, all den tid 4500 rusmisbrukere står i kø for å få behandling.
Undertegnede er svært kritisk til oppsigelsen av denne avtalen, all den tid man har stort behov for plasser og tilbud til denne pasientgruppen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg konstaterer at det er økende oppmerksomhet rundt rusmiddelavhengige og deres situasjon. Spørsmålet fra representanten Fredriksen er et av mange eksempler på dette, og jeg er glad for oppmerksomheten rundt tilbudet til denne gruppen.

Jeg er klar over de utfordringer vi står overfor i arbeidet med en best mulig tilrettelegging av tjenestene for rusmiddelavhengige. Mye er gjort, men det er fortsatt uløste oppgaver. Her vil jeg bl.a. vise til det bidraget samhandlingsreformen kan gi for å styrke tjenestene overfor denne gruppen.

I representanten Fredriksens spørsmål tas det opp en situasjon ved en konkret privat institusjon i helseregion nord, og jeg er i sakens anledning blitt orientert av Helse Nord RHF. De hadde en rammeavtale om leveranse av døgntilbud til rusmiddelmisbrukere med Klinikk Nord AS for perioden 01.01.2006 til 31.12.2008, med mulighet for forlengelse i ett år. Ifølge Helse Nord RHF er Klinikk Nord AS tidligere gjort kjent med at Helse Nord RHF ikke kom til å prolongere denne avtalen og at det ikke forelå avtaleforpliktelser mellom partene fra og med 1. januar 2009.

Helse Nord RHF har i 2009 gjennomført en anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) av rusmiddelavhengige fra private. Her ble det inngått avtaler gjeldende fra 1. april 2009 med to års varighet og med mulighet for årlige forlengelser i opp til to år. Klinikk Nord AS deltok i denne anskaffelsesprosessen, men deres tilbud ble vurdert ikke å tilfredsstille de kriteriene som ble lagt til grunn for anskaffelsen.

Det ble inngått avtaler om til sammen 75 plasser med fem leverandører/institusjoner. Dette var en økning på 13 plasser sammenliknet med det antall plasser som det tidligere var inngått avtaler om.

Helse Nord RHF er på lik linje med de øvrige regionale helseforetakene forpliktet til å følge regelverket for offentlige anskaffelser. Jeg er orientert om at det ikke foreligger noen klage til Kofa i forbindelse med den anskaffelsesprosessen som ble gjennomført i 2009.

Helse Nord RHF har videre orientert meg om at det tilbudet som Klinikk Nord representerte er ivaretatt gjennom de avtalene som ble inngått i 2009, og at det samlede tilbudet til rusmiddelavhengige i denne helseregionen vil bli ytterligere styrket for inneværende år og i 2011.