Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:819 (2009-2010)
Innlevert: 10.03.2010
Sendt: 10.03.2010
Besvart: 19.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Vegprosjektet Solasplitten, som hadde planlagt oppstart i mai 2010, blir i følge Solabladet forsinket på grunn av kostnadsøkninger i forbindelse med støyskjerming.
Hva er årsaken til at det ikke er tatt høyde for disse kostnadene i det opprinnelige prosjektet, og hva vil statsråden gjøre for å bidra til å unngå unødig forsinkelse i gjennomføringen av dette viktige vegprosjektet?

Begrunnelse

I følge Solabladet 10.3.10 blir Solasplitten langt dyrere enn antatt. Det betyr at veiprosjektet, som skulle igangsettes i mai, må tilbake til ny behandling hos sentrale myndigheter.
I følge Statens Vegvesen er det støyskjermingen som er blitt dyrere enn antatt, til tross for at dette er påpekt fra kommunens side tidligere i prosessen. Svikten i budsjetteringen og den forventede forsinkelse som følge av dette har skapt sterke reaksjoner hos lokale myndigheter.
Her er man opptatt av hva samferdselsministeren kan gjøre for å minimalisere forsinkelsen som følge av den budsjetteringssvikten som nå er avdekket for eksempel gjennom anbudsinnhenting parallelt med fornyet statlig behandling av saken.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I St.prp. nr. 58 (2008-2009) er det lagt til grunn et kostnadsoverslag for prosjektet rv 510 Solasplitten på 419 mill. 2008-kr, basert på en løsning med kort kulvert. Dette tilsvarer 434 mill. kr i 2010-prisnivå. På grunnlag av utarbeidet konkurransegrunnlag er kostnadsoverslaget økt med 50 mill. kr eller 11,5 pst. Det innebærer at prosjektet må legges fram for Stortinget for ny vurdering før anleggsstart.

Jeg tar sikte på å orientere Stortinget om årsakene til kostnadsøkningen i en samleproposisjon som Samferdselsdepartementet vil legge fram i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2010. For å unngå ytterligere forsinkelser har jeg gitt Statens vegvesen klarsignal til å konkurranse utlyse prosjektet så snart som mulig, men med forbehold om Stortingets godkjenning. Dette vil gjøre det mulig med anleggsstart i løpet av sommeren 2010.