Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:820 (2009-2010)
Innlevert: 10.03.2010
Sendt: 10.03.2010
Besvart: 18.03.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Gitt Stortingets og regjeringens tidligere løfter om at alle som investerer i prosjekter fra og med 1. januar 2004, og som ellers vil bli tilkjent grønt sertifikat, skal får det, og statsrådens svar til Stortinget om at det ikke ble presisert hvilke anlegg som skulle være sertifikatberettiget.
Vil begrensingen på 1 MW som er gjort gjeldende i overgangsordningen også bli gjort gjeldende for småkraftverk med byggestart etter 7.9.2009?

Begrunnelse

Ved Stortingets behandling av den såkalte "energimeldingen", St.meld. nr. 18 (2003-2004) Innst. S. nr. 181 (2003-2004), skrev en samlet komité følgende merknader om grønne sertifikater:

"Komiteen mener det er avgjørende viktig at investeringer i ny fornybar energi ikke stopper opp i påvente av et slikt marked, og komiteen legger til grunn at alle som investerer i prosjekter fra og med 1. januar 2004, og som ellers vil bli tilkjent grønt sertifikat, får det. Komiteen viser i denne sammenheng til pressemelding fra olje- og energiminister Einar Steensnæs der han uttaler:

"Jeg vil understreke at de som bygger ut kraftproduksjon nå ikke skal tape på det ved en innføring av et marked for grønne sertifikater. Sertifikatberettigede anlegg for elektrisitetsproduksjon med byggestart etter 1. januar 2004 vil ha mulighet til å delta i et system for grønne sertifikater, selv om et slikt system måtte bli etablert etter dette tidspunktet."
Komiteen støtter dette."

Torsdag 26. november 2009 ble det sendt ut en pressemelding fra Olje- og energidepartementet om at overgangsordningen for elsertifikatmarkedet er på plass. Av pressemeldingen fremgår det at overgangsordningen skal omfatte alle kraftverk med byggestart etter 7.9.2009. I tillegg omfattes vannkraftverk med byggestart etter 1.1.2004, og installert effekt inntil 1 MW (mikro- og minikraftverk). Overgangsordningen gir en rett til å delta i det felles elsertifikatmarkedet når det starter opp. Antall driftsår fram til oppstartstidspunkt for sertifikatmarkedet trekkes fra antall år anleggene ordinært kan få sertifikater. Nærmere kriterier for overgangsordningen vil ifølge OED bli bestemt i lov og forskrift.
Dette er i strid med de lovnader og løfter som var gitt fra Storting og regjering tidligere. Også sittende regjering har opprettholdt og bekreftet løftene i St.meld. nr. 11 (2006-2007) Om støtteordningen for elektrisitetsproduksjon fra fornybare energikilder (fornybar elektrisitet):

"I forbindelse med forberedelsene til et felles svensk-norsk elsertifikatmarked ble det etablert overgangsordninger for vannkraft og vindkraft. For vannkraften ble det slått fast at anlegg med byggestart etter 1. januar 2004 ville få ta del i elsertifikatmarkedet dersom de ellers var kvalifisert."

Olje- og energiministeren har i tidligere i skriftlig svar til undertegnede, og i sine svar i muntlig spørretime 10. mars, benektet at den overgangsordningen som nå er lansert er i strid med tidligere løfter gitt av Storting og regjering. Statsråden fremholder at det ikke ble presisert hvilke anlegg som skulle være sertifikatberettiget. Dette må i tilfelle bety at småkraftverk med installert effekt over 1 MW og byggestart etter 7.9.2009 heller ikke skal være sertifikatberettiget.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Overgangsordningen, som ble presentert 26. november 2009, omfatter alle kraftverk med byggestart etter 7.9.2009.