Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:822 (2009-2010)
Innlevert: 10.03.2010
Sendt: 11.03.2010
Besvart: 25.03.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I debatten om småkraftverk i overgangsordningen for grønne sertifikater sier Statsråden til NTB 10.03.10 at "Hele sertifikatprosjektet ble i sin tid lagt bort, før vi tok det fram igjen og laget et helt annet system enn det som opprinnelig var tanken."
Kan statsråden skissere forskjellene mellom sertifikatordningen slik den var tiltenkt i 2006 og den ordningen som vil tre i kraft i 2012, og beskrive hvordan de gjør at ordningen dermed blir "et helt annet system enn det som opprinnelig var tanken"?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: I forbindelse med de første drøftingene om et felles elsertifikatmarked med Sverige i 2003, lovet daværende olje- og energiminister en overgangsordning der sertifikatberettigede anlegg, som hadde byggestart etter 1.1.2004, skulle få delta i elsertifikatmarkedet når det kom på plass. Det ble ikke lagt fram for Stortinget en presisering av hvilke anlegg som skulle være sertifikatberettiget.

I 2005 var det regjeringsskifte, og i Soria Moria-erklæringen ble det nedfelt at man ville innføre et pliktig elsertifikatmarked for ny fornybar energi og mini- og mikrokraftverk, noe som innebar en begrensing på vannkraft opp til 1 MW. Da drøftingene med Sverige om et felles elsertifikatmarked ikke kom i mål, vedtok regjeringen i juni 2006 å utrede en elstøtteordning som skulle kunne iverksettes 1.1.2008, jf. St.meld. nr. 11 (2006-2007). Her ble overgangsordningen videreført. For vannkraft ble elstøtteordningen og overgangsordningen begrenset til de første 3 MW av anleggenes ytelse.

Etter kontakt med svenske myndigheter i 2007, la regjeringen opp til å starte nye samtaler. Det var en bred enighet om dette mellom regjeringspartiene og øvrige partier på Stortinget, utenom Fremskrittspartiet. Det var da naturlig å vurdere de sentrale elementene på nytt.

Den 7.9.2009 signerte Sveriges næringsminister Maud Olofsson og jeg en overenskomst om prinsippene for det videre samarbeidet. Overenskomsten legger på plass de viktigste prinsippene for et felles sertifikatmarked, blant annet teknologinøytralitet.

Overgangsordningen, som skal gjelde fram til et felles elsertifikatmarked med Sverige er på plass, ble presentert 26.11. 2009. Overgangsordningen er teknologinøytral for kraftverk med byggestart etter 7.9.2009.