Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:824 (2009-2010)
Innlevert: 10.03.2010
Sendt: 11.03.2010
Besvart: 18.03.2010 av justisminister Knut Storberget

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for at det i saker hvor statsborgerskap avvises, med henvisning til usikkerhet rundt korrekt identitet, følges opp og i større grad fører til utvisning når det er grunn til å tro at oppholdstillatelse er gitt på samme sviktende grunnlag med hensyn til identitet?

Begrunnelse

Spørrer er blitt gjort kjent med flere konkrete saker i utlendingsforvaltningen hvor det ikke er blitt innvilget statsborgerskap på grunn av usikkerhet rundt søkers identitet, men uten at dette får konsekvenser for innvilget oppholdstillatelse.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Problemstillingen som reises er i særlig grad aktuell for personer som får opphold etter søknad om asyl. Utlendingsforskriften gir større adgang til å gjøre unntak fra kravet om dokumentert identitet enn regelverket knyttet til statsborgerskap. Norske myndigheter vil ikke kunne avslå opphold og pålegge retur for alle asylsøkere som ikke fremskaffer dokumentasjon for sin identitet, uten å komme i strid med både flyktningkonvensjonen og den europeiske menneskerettskonvensjon. Hvilke krav som skal stilles til dokumentasjon for identiteten i asylsaker må også balanseres mot det helt grunnleggende prinsippet om at vi skal føre en human og rettssikker asylpolitikk.

Når det gjelder spørsmålet om hvem som skal innvilges norsk statsborgerskap, har vi et annet nasjonalt handlingsrom. Selv om det innvilges oppholdstillatelse etter utlendingsloven, vil det således kunne hende at en søknad om norsk statsborgerskap blir avslått fordi vilkåret om dokumentert eller på annen måte klarlagt identitet i statsborgerloven ikke er oppfylt.

Den identitetsvurderingen som er foretatt i forbindelse med tidligere søknader om oppholdstillatelse vil alltid inngå som et sentralt moment ved vurderingen av om vilkårene for statsborgerskap er oppfylt. Det følger imidlertid av det som er sagt over at det ikke vil være noe motsetningsfylt ved at en utlending som er innvilget opphold etter en asylsøknad, senere får avslag på statsborgerskap fordi identiteten ikke anses tilstrekkelig dokumentert.

Jeg vil imidlertid understreke at dersom utlendingsmyndighetene i forbindelse med en stats-borgerskapssak blir klar over at utlendingen tidligere har oppgitt falsk identitet, vil dette alltid gi grunnlag for å vurdere tilbakekall av tidligere tillatelser og utvisning. Selv om det å oppgi falsk identitet er et meget alvorlig forhold som i utgangspunktet vil lede til utvisning, må det likevel vurderes om utvisning i det konkrete tilfellet vil være uforholdsmessig. Behovet for en slik vurdering følger både av utlendingslovens utvisningsbestemmelser og den europeiske menneskerettskonvensjon.

Jeg kan forsikre representanten Amundsen om at et sentralt mål for regjeringen er å styrke arbeidet med å avklare identiteten til utlendinger som kommer til eller oppholder seg i Norge. Som et ledd i å styrke arbeidet med identitetsavklaringer, har da også regjeringen besluttet at det i inneværende år skal opprettes et nytt nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter (NID).