Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:854 (2009-2010)
Innlevert: 15.03.2010
Sendt: 15.03.2010
Besvart: 22.03.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Vil statsråden påse at Statens Helsetilsyn nå fører tilsyn med alle landes kommuner slik at barnevernsloven og barnas rettsikkerhet blir overholdt?

Begrunnelse

To kommuner i Vestfold har brutt barnevernsloven og en kommune har fått kritikk fra Fylkesmanne i Vestfold. Dette er svært alvorlig og må få konsekvenser for hvordan barnevernet håndterer slike saker. En har heller ingen garanti for at slike overgrep skjer i andre kommuner rundt om i landet. Lovverket er på plass, men blir ikke fulgt opp av barnevernet som er satt til å sikre at barn som trenger hjelp får den oppfølgingen de har krav på.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: La meg først få si at jeg er svært opptatt av at landets kommuner utfører de oppgaver de er pålagt i barnevernloven. Jeg er kjent med at mange kommuner bryter barnevernloven hver dag, og det er uakseptabelt. Det er også uheldig at antall stillinger i det kommunale barnevernet ikke har holdt tritt med veksten i antall saker. Regjeringen har tatt tak i denne utfordringen gjennom å øke kommunenes frie inntekter for 2010 med 4,2 mrd. Dette gir rom for å opprette 400 nye stillinger i det kommunale barnevernet, noe som vil bidra til at kommunene kan oppfylle sine lovpålagte oppgaver.

Det er kommunens ansvar at barneverntjenesten settes i stand til å utføre oppgavene sine. I barnevernloven § 2-1 annet ledd er det da også fastslått at kommunen skal ha internkontroll for å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. Ansvaret for å påse at kravene i barnevernloven blir ivaretatt ligger altså i første rekke hos kommunen selv.

Samtidig er det behov for et statlig tilsyn med at kommunen oppfyller sine lovpålagte plikter overfor innbyggerne. Det er fylkesmannen som har ansvar for å føre tilsyn med barnevernvirksomheten i de enkelte kommuner. I Meld. St. 7 (2009-2010) konkluderes det med at lovhjemlet statlig tilsyn med kommunene på barnevernområdet fortsatt er helt nødvendig.

Fra 1. januar 2010 har Statens helsetilsyn ansvar for det overordnede faglige tilsynet med barnevernet. Statens helsetilsyn skal bl.a. ha ansvar for oppbygging av og vedlikehold av kompetanse, og bidra til kontinuerlig overvåking av områder med fare for svikt.

Det er den kunnskapen som fylkesmennene har om den enkelte kommune som brukes som grunnlag for planlegging av tilsynet i kommunene, basert på en risiko- og sårbarhetsanalyse. Jeg vil i tiden som kommer ha en løpende dialog med Statens helsetilsyn om hvordan disse risiko- og sårbarhetsvurderingene kan bli bedre slik at det tilsynet som fylkesmennene fører overfor de kommunale barneverntjenestene stadig blir mer treffsikkert. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet deltar sammen med bl.a. Helse- og omsorgsdepartementet i etatsstyringen av Statens helsetilsyn, og har i den forbindelse en dialog med tilsynsmyndigheten om hvordan vi kan sikre at oppgavene blir løst.