Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:827 (2009-2010)
Innlevert: 11.03.2010
Sendt: 11.03.2010
Besvart: 19.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Mange bobiler er registrert med en totalvekt like under 3500 kg, og programmet "TV2 Hjelper deg" avslørte i april 2009 at mer enn 10.000 norske bobileiere kjører med for høy totalvekt. Da jeg tok opp dette i skriftlig spørsmål nr. 1053 (2008-2009) svarte daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete at norsk regelverk og praksis vil bli vurdert i lys av erfaringene med direktiv 2007/46/EF om harmonisert regelverk for typegodkjenning av tunge kjøretøy.
Hvor langt har man kommet i denne prosessen evt. når er den ferdig?

Begrunnelse

I Norge er man svært restriktive i forhold til andre europeiske land når det gjelder registrering av biler, enten det gjelder bobiler, hobbybyggere, ombygde gatebiler eller små europeiske varebiler som Citroën Nemo. Jeg har tidligere tatt opp spørsmålet knyttet til særnorsk regelverk for små varebiler, jf. spørsmål Dokument nr. 15:1209 (2008-2009), som må registreres som personbil i Norge. FrP ønsker langt større fleksibilitet når det gjelder registrering av bil. Mange bobilprodusenter får godkjent ulike versjoner av samme bobil med ulik totalvekt. Dette kan for eksempel henge sammen med førerkortbestemmelser og miljøkrav. Det er nå en prosess på gang der typegodkjenning i Europa harmoniseres som følge av EU, og dette er samlet sett et gode for norske trafikkanter. Jeg vil gjerne høre statsrådens vurderinger av hvordan dette vil slå ut for bobiler.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Etter det jeg får opplyst fra Vegdirektoratet arbeides det for tiden med å se på vektproblematikken knyttet til M1-kjøretøy (personbiler) generelt, og campingbiler spesielt.

Arbeidet er tidkrevende da Vegdirektoratet søker både å avstemme de relevante bestemmelser i vegtrafikklovgivningen mot de enkelte EU-direktiver, samt søker å kartlegge andre lands nasjonale regelverk og praksis når det gjelder muligheten for endring av et kjøretøys totalvekt. Det må videre vurderes om forskjellen i praksis mellom de enkelte EU/EØS-landene skyldes ulikheter i de nasjonale regelverk eller om det beror på forskjellig tolkning av EU-direktiver. I den videre prosessen vil direktoratet vurdere muligheten for og konsekvensene av både en ren praksisendring på området, og en eventuell regelverksendring.

Vegdirektoratet forventer å ha ferdigbehandlet saken før sesongstart for bruk av bobiler våren 2010. Jeg er opptatt av at saken ferdigbehandles så raskt som mulig og før årets sesongstart for bruk av bobiler.