Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:828 (2009-2010)
Innlevert: 11.03.2010
Sendt: 11.03.2010
Besvart: 17.03.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Er det nå gitt klare føringer til NAV om å opprettholde plassene for raskere tilbake slik statsråden opplyste om i muntlig spørretime 10. mars i år og kan leverandørene eventuelt se bort fra skriv som sier stopp i tiltakene fra NAV?

Begrunnelse

Raskere tilbake ordningen har vært en suksess. Det kan vi alle være enige om. det som er ille ar at de som er leverandører av denne ordningen har fått beskjed om at det er stopp i utbetalingene fra NAV. Faktisk har noen leverandører fått så kort frist at det nærmest er blitt permisjoner og oppsigelser på dagen. Dette er alvorlig ikke minst for brukerne men også for leverandørene og deres ansatte som brått blir satt i en svært vanskelig situasjon. I muntlig spørretime 10. mars i år sa riktig nok statsråden at det ved en feil ikke var videreført 320 mill. Og signalene til NAV var at en skulle opprettholde plassene inntil revidert budsjett, men som tidligere sagt så er stopp ordren allerede kommet fra flere Nav kontor til leverandører.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Den økonomiske rammen som Arbeids- og velferdsetaten har til disposisjon for å gjennomføre tiltak og tjenester i 2010 under ordningen raskere tilbake, er om lag 20 prosent lavere enn i 2009. Det skyldtes at rammen i 2009 var høyere enn bevilget beløp som følge av at det ble overført betydelige beløp fra 2008. Selv om bevilgningen i 2010 er på samme nivå som den var i 2009, medfører dette at aktiviteten må reduseres sammenlignet med 2009.

Ifølge Arbeids- og velferdsdirektoratet har dette foreløpig ikke gitt vesentlige utslag for aktiviteten i ordningen samlet sett, men det har vært en reduksjon i henvisningene til døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering. Noe lavere antall henvisninger til døgntilbudet har blant annet sammenheng med at dette tilbudet har svært høy pris, samt at tilgjengelig dagtilbud er utvidet og anses ofte å være et kvalitativt like godt tilbud til brukere med behov for arbeidsrettet rehabilitering.

Ifølge Arbeids- og velferdsdirektoratet er det ikke gitt generelle føringer fra dem om å stoppe tiltak i raskere tilbake. Det forutsettes imidlertid at fylkene gjennomfører sin aktivitet innenfor tildelt budsjettramme. Hvordan midler og plasser konkret fordeles mellom ulike tiltak og tiltaksarrangører avgjøres av Arbeids- og velferdsetaten. Jeg har ikke gitt noen nye signaler til direktoratet om gjennomføringen av raskere tilbake, utover at også jeg forutsetter at gjennomføringen skjer innenfor de tildelte ressursrammer. Eventuelle justeringer i disse blir vurdert i forbindelse med de ordinære budsjettframleggene.

Som kjent har jeg i muntlig spørretime den 10. mars i år vist til at det ved en feil ikke var videreført 320 mill kroner over kap. 634 post 76. Dette har imidlertid ikke påvirket aktiviteten knyttet til ordningen raskere tilbake for sykmeldte, da denne er finansiert over kap. 605 post 70.