Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:834 (2009-2010)
Innlevert: 11.03.2010
Sendt: 12.03.2010
Besvart: 17.03.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Under behandlingen av Innst. nr. 55 L (2009-2010) om bl.a. Likebehandling av enker og enkemenn ble det vedtatt endringer i Lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover på bakgrunn av EFTA-domstolens konklusjon om at lov om Statens Pensjonskasses § 34 er i strid med direktivet om likestilling for den delen av pensjonsgivende tjenestetid som er opptjent etter 1. januar 1994.
Når kan de som berøres av lovendringen vente ikrafttredelse av loven og eventuell etterbetaling av pensjon?

Begrunnelse

Stortinget vedtok at "Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer". De som vil bli berørt av denne lovendringen er, i mange tilfeller, eldre personer som ikke har tid til å vente i årevis på de etterbetalinger som må bli resultatet av lovendringen. De bør i hvert fall ha krav på å få vite når de kan forvente at loven trer i kraft. Jeg ber derfor om at statsråden bidrar til slik informasjon og rask ikrafttredelse og gjennomføring av konsekvensene av lovendringene.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Stortinget vedtok 15. desember 2009 endringer i lov om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover. Endringene som ble vedtatt var i samsvar med forslagene i

Prop. 10L (2009-2010). Endringsloven ble sanksjonert 15. januar 2010, med ikrafttredelse 1. februar 2010.

En del av lovendringen gjaldt likestilling av enker og enkemenn etter medlemmer i Statens Pensjonskasse, Pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og Pensjonsordning for sykepleiere, i forhold til tjenestetid opptjent etter 31. desember 1993. Likestillingen er knyttet opp mot regelverket for beregning av enke- eller enkemannspensjon som bruttopensjon. Dette er et regelverk under avvikling, og ektefeller etter medlemmer som ikke omfattes av disse reglene får pensjonen beregnet som en nettopensjon.

Som følge av endringsloven vil enkelte ha krav på å få etterbetalt pensjon. Det gjelder enkelte enkemenn og etterlatte homofile/lesbiske når avdøde ble medlem i pensjonsordningen før 1. oktober 1976, og dødsfallet skjedde mellom 1. januar 1994 og 1. februar 2010. For disse må det gjøres en ny pensjonsberegning fra tidspunktet da etterlattepensjonen startet, og eventuell etterbetaling skal gjelde fra samme tidspunkt. Det må foretas en ny beregning der det ikke gjøres reduksjon etter lov om Statens Pensjonskasse §§ 35 og 36 for den del av pensjonsberegningen som knytter seg til tiden etter 31. desember 1993. Den nye beregningen må også ta hensyn til de særskilte samordningsreglene i samordningsloven § 23 nr. 2 fjerde ledd første punktum. Dersom også gjenlevende er død, skal etterbetalingen skje til arvingene.

Dette er til dels kompliserte saker som vil være arbeidskrevende for de berørte pensjonsordningene å behandle. Det er derfor ikke unaturlig at saksbehandlingen vil ta noe tid. Statens Pensjonskasse og KLP har som målsetting å få ferdigbehandlet sakene om etterbetaling før 1. oktober 2010. Departementet vil følge opp framdriften i behandlingen av disse sakene.