Skriftlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:837 (2009-2010)
Innlevert: 11.03.2010
Sendt: 12.03.2010
Besvart: 19.03.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Nikolai Astrup (H)

Spørsmål

Nikolai Astrup (H): Styret i Norsk Folkemuseum vedtok 10. mars å nedlegge rideskolen på Bygdøy Kongsgård. Et enstemmig bystyre ønsker at rideskolen skal fortsette med sitt viktige aktivitetstilbud i de moderne lokalene de i dag har sitt tilhold. I innstillingen til Oslo kommunes reguleringsplan for området åpnes det også for en permanent ridehall.
Vil statsråden støtte den entydige innstillingen fra et bredt politisk flertall i Oslo, og bidra til at Bygdøy Kongsgård rideskole kan fortsette sin virksomhet i sine eksisterende lokaler?

Begrunnelse

Etter ønske fra HM Kongen overtok Norsk Folkemuseum bruksretten og forvalteransvaret over gårdsbruket på Bygdø Kongsgård fra 1. januar 2004. Oslo Ryttersport klubb har i over 100 år benyttet områdene på Bygdøy til trening og stevner. Da Kong Harald tillot at det ble reist en flott og moderne stall på Kongsgården, så var det med et ønske om å gjøre gården mer tilgjengelig for byens innbyggere, med større aktivitet og miljøskapende virksomhet for allmennheten. Styret i Norsk folkemuseum vedtok 10. mars å legge ned rideskolen.
Det finnes flere ridetilbud i Oslo, men tilbudet på Kongsgården er det eneste tilbudet i Oslo sentrum vest. Rideskolene i Oslo øst og Bærum har allerede i dag lange ventelister. På rideskolene har barn og unge en unik anledning til å utøve hestesport i ulike grener på alle nivå. Ridning er en idrett som utøves av flest jenter i dag, og mange opplever at sporten gir større mestringsevne - som igjen gir bedre livskvalitet.
Ridesenteret har gitt og gir et meningsfullt og viktig aktivitetstilbud, spesielt for barn og unge. Det er derfor av interesse å vite om statsråden vil bidra til at Folkemuseets ønske om besøksgård kan kombineres med rideskole i permanent ridehall, slik Oslo kommunes reguleringsplan åpner for.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Det er Norsk Folkemuseum som har bruksrett og forvalteransvar for Bygdø Kongsgård, i henhold til en avtale mellom Norsk Folkemuseum og Staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

I et styremøte onsdag 10. mars besluttet styret for Norsk Folkemuseum å be administrasjonen arbeide videre med å etablere et moderne, helhetlig publikumsanlegg på Bygdø Kongsgård med stallbygningen, båthuset og omkringliggende utearealer som kjerneområde. Forslaget er i tråd med forvaltningsavtalen med Staten. Foreløpig ferdigstillelsestidspunkt og åpning av anlegget vil bli sommeren 2012. Styret besluttet samtidig at Bygdø Kongsgård rideskole avvikles innen utløpet av 2010 og at den midlertidige ridehallen fjernes innen dispensasjonsfristen, som er 31. desember 2010. Ny ridehall inngår ikke i den videre planprosessen.

Norsk Folkemuseum er en selvstendig stiftelse og styret er stiftelsens øverste organ. Kulturdepartementet har ikke anledning til å overprøve styrets vurderinger i enkeltsaker av denne typen.

Kulturdepartementet har hatt møte med Oslo kommune om Norsk Folkemuseums planer for Bygdø Kongsgård og konsekvensene disse planene har for rideskolen. Dersom Oslo kommune ønsker å prioritere et nytt rideanlegg, og vilkårene i tilskuddsordningen er oppfylt, kan det søkes om tilskudd gjennom den ordinære ordningen for spillemidler til idrettsanlegg.