Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:841 (2009-2010)
Innlevert: 11.03.2010
Sendt: 12.03.2010
Besvart: 23.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Ifm dyretragedien på Nordlandsbanen innkalte Fylkesmannen i Nordland tidligere i år berørte parter til møte, med sikte på å finne straksløsninger som stanser dyredrapene. Etter dette møtet ble det gitt uttrykk for at tiltak av avbøtende karakter straks skulle iverksettes. Likevel ser vi fortsatt daglige dyrepåkjørsler. Omfattende reinpåkjørsler og flere titalls elg er drept på Nordlandsbanen etter fylkesmannsmøtet.
Hvilke tiltak er iverksatt etter nevnte møte, og er statsråden tilfreds med oppfølgingen?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Etter møtet som ble avholdt 4. februar d.å. ble jeg informert om at det ble drøftet ulike typer tiltak som på både kort og lang sikt kan redusere faren for dyrepåkjørsler. En etablering av flere permanente gjerder ble ansett som nødvendig for deler av den mest utsatte strekningen. Andre tiltak som ble drøftet er å utnytte GPS-teknologi, eventuelt også elektroniske gjerder og overvåking av reinsdyrene med drone. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede andre mulige langsiktige tiltak, og disse tiltakene er det for tidlig å si noe om på nåværende tidspunkt. Fylkesmannen har opplyst meg om at det ble vist en betydelig vilje til å utvikle samarbeidet mellom de involverte partene, for å få redusert tallet på dyrepåkjørsler.

Jernbaneverket har gjennomført akutte tiltak som bl.a. oppkjøring av ledeveier langs sporet i forbindelse med større snøfall, og reparasjoner av ødelagte gjerder i Dunderlandsdalen. Jernbaneverket har også som umiddelbart tiltak bidratt med midler slik at tamrein har blitt flyttet fra områder rundt jernbanen til beiteområdene ved kysten.

God kommunikasjon mellom reindriftsutøverne og lokomotivførerne/Jernbaneverket er viktig for å sikre bedre varsling og oppfølging i form av hastighetsbegrensninger og saktekjøring i en definert tidsperiode. NSB har informert meg om at de etterkommer de hastighetsbegrensninger og saktekjøringer som Jernbaneverket angir.

En etablering av midlertidige gjerder/skremmeeffekter foretas der det er mulig, og det forsøkes med foring for å trekke rein vekk fra jernbanelinjen. Jernbaneverket har for eksempel etablert et alpingjerde fra Lønsdal stasjon og 6 - 8 kilometer nordover i samarbeid med Saltdal kommune. Et annet alternativ som skal forsøkes, er flytting av rein til alternativt beiteområde i Junkerdalen/ Viskis.

Jeg vil i tiden fremover følge opp denne saken overfor Jernbaneverket, og fortløpende vurdere tiltak på både kort og lang sikt.