Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:842 (2009-2010)
Innlevert: 11.03.2010
Sendt: 12.03.2010
Besvart: 19.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hva vil statsråden konkret gjøre for å sikre at det gis mulighet til ytterligere bygging av omsorgsenheter i vestfoldkommunene ut over den tildelte og allerede oppbrukte rammen på 590 enheter frem til 2015?

Begrunnelse

Det har vært et viktig satsningsområde over år at det skal bygges ut tilstrekkelig antall omsorgsplasser i kommunene. Mange kommuner har satset på utbygging av omsorgsplasser, men er naturligvis avhengig av å komme inn under Husbankens finansieringsordning.
Kommunene i Vestfold er tildelt en ramme for utbygging av omsorgsplasser frem til 2015 på bare 590 enheter. Rammen er allerede brukt opp og Fylkesmannen skriver i brev til departementet datert 23. februar 2010 bl.a.:

"Som det fremgår av rapporten, er Vestfold nå i den situasjonen at hele rammen fram til 2015 er oppbrukt. I praksis betyr det at vi ikke er gitt andre muligheter enn å avslå alle videre søknader uavhengig av behovene i vestfoldkommunene. Det er selvsagt en uholdbar situasjon."

Det er sterke ord fra statens representant i Vestfold og situasjonen medfører at det ikke vil bli bygget i nærheten av så mange omsorgsenheter som det er behov for i vestfoldkommunene.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I avtalen senhøstes 2007 om konkretiseringer av Omsorgsplan 2015 mellom Kristelig Folkeparti, Venstre og regjeringspartiene ble det enighet om at behovet for nye omsorgsplasser, ombygging og bemanning skal vurderes årlig i forbindelse med statsbudsjettet. Antallet enheter er fordelt på alle landets fylker etter behovsvurderinger og demografiske forhold for å sikre en rettferdig fordeling av de statlige tilskuddsmidlene.

Regjeringen vil sikre full sykehjemsdekning innen 2015 ved at alle som trenger sykehjemsplass eller omsorgsbolig skal få dette. Vi vil gi tilskudd til 12 000 sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser innen utgangen av 2015 for å sikre nok kapasitet, og utvide rammene ytterligere dersom søknadsinngangen fra kommunene tilsier det.