Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:847 (2009-2010)
Innlevert: 12.03.2010
Sendt: 12.03.2010
Besvart: 23.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): NSBs svenske motstykke, SJ AB, kompenserer kundene med en måneds gratis togreiser som følge av togkaoset. Ifølge den svenske gratisavisen Metro 3. mars 2010 får kunder med årskort én måneds gratis forlengelse, og dette gjelder også SJ-kunder med månedskort for februar. Dersom tog har blitt innstilt blir billetten refundert 100 % uavhengig av billettype. Norske NSB har vært langt mer gnine med kompensasjon.
Vil statsråden vurderer å pålegge NSB/Jernbaneverket en tilsvarende ordning i Norge?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg vil innledningsvis presisere at det i Sverige, til forskjell fra Norge, er mange selskaper som tilbyr persontransporttjenester med tog og mange innkjøpsorgan som kjøper togtjenester. Utformingen av eventuell ekstra kompensasjon og størrelsen på denne vil derfor kunne variere avhengig av ansvarlig myndighet og leverandør.

Jeg mener derfor at NSB ikke bare uten videre bør sammenlignes med SJ. Jeg oppfatter at SJ har valgt å gi en slags engangskompensasjon for de akutte problemene i vinter, i tillegg til å tilby en varig erstatningsordning som er i tråd med EU-forordningen.

Jeg mener at det viktigste i Norge må være å sørge for at driftsstabiliteten så raskt som mulig forbedres ved å prioritere ressursbruken inn mot tiltak som øker sannsynlig- heten for dette. Istedenfor å prioritere en engangskompensasjon som SJ tilbyr, har jeg i dialog med NSB lagt vekt på å få på plass en erstatningsordning som representerer en kraftig forbedring av de reisendes rettigheter ved forsinkelser og innstillinger.

NSBs reisegaranti gir rett til prisavslag på 50 pst. dersom toget har vært forsinket over 30 minutter for alle lokal- og regionaltog og over 1 time for NSBs tog mellom Oslo og Trondheim, Oslo og Bergen, Oslo og Kristiansand/Stavanger, samt Trondheim og Bodø. Reisende med periodebillett gis prisavslag for billettprisen etter samme prinsipp som nevnt ovenfor, men delt på antall dager periodebilletten er gyldig for.

NSBs reisegaranti, sammenlignet med de krav som følger av EUs passasjerrettighets- forordning, innebærer om lag en dobling av erstatningsbeløpet og en halvering av den forsinkelsen som kreves før majoriteten av de reisende har krav på prisavslag. I tillegg omfatter ordningen alle typer årsaker slik at de reisende også kan søke om erstatning dersom forsinkelsene skyldes infrastrukturfeil. Dette er en ytterligere forbedring sammenlignet med passasjerrettighetsforordningen som bare omfatter feil som togselskapene selv har ansvar for. Kundene har derfor nå rettigheter som er langt bedre enn de rettigheter som følger av passasjerrettighetsforordningen.

Både fordi vi nå har fått på plass en erstatningsordning som er langt bedre enn det som følger av EU-lovgivningen, men ikke minst fordi jeg mener at ressursene bør prioriteres inn mot tiltak som gir bedring av driftsstabiliteten, legger jeg ikke opp til nå å pålegge NSB en tilsvarende ordning som SJs engangskompensasjon. Erstatningsordningen er en prøveordning. Jeg mener eventuelle endringer bør vurderes, i lys av de erfaringer som nå gjøres med ordningen i 2010.