Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:855 (2009-2010)
Innlevert: 15.03.2010
Sendt: 15.03.2010
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 22.03.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Vil statsråden vurdere å innføre to nivåer for beredskap- og krisehåndtering med hver sine selvstendige ansvarsområder, for eksempel at lokale myndigheter tar seg av beredskapssikring i indre skjærgård, mens Kystverket tar seg av tyngre oppgaver?

Begrunnelse

Etter ulykken med Full City oppstod det problemstillinger knyttet til ansvaret, særlig i akuttfasen, etter et oljeutslipp. Kragerø kommune hadde for eksempel lenser i et statlig depot tilgjengelig, men fikk beskjed fra Kystverket om at kommunen ikke kunne legge disse ut. Kommuner i området opplevde også at informasjonsarbeidet delvis ble overstyrt fra Kystverket. Det kan lett skapes et inntrykk av at lokale og sentrale myndigheter så og si sloss om ressursene.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Den samlede beredskapen mot akutt forurensning i Norge baserer seg i dag på et samspill mellom private, kommunale og statlige aktører, der ansvar, roller og oppgavefordeling er lovregulert. Private aktører plikter å sørge for en beredskap mot forurensning som er forårsaket av egen virksomhet og å iverksette tiltak for å avverge eller begrense skader eller ulemper.

Den kommunale beredskapen er basert på risikovurderinger av normal virksomhet i kommunen. Kommunene plikter også å bistå ved alle utslipp som ikke håndteres av private. For øvrig deltar alle landets kommuner i et forpliktende interkommunalt samarbeid gjennom de interkommunale utvalgene for akutt forurensing (IUA). Ved større tilfeller av forurensing vil kommunene få bistand av IUA.

Den statlige beredskapen er rettet inn mot fare for eller bekjempelse av større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat eller kommunal beredskap. Kystverket har det operative ansvaret for drift og utvikling av den statlige beredskapen, som er spesielt innrettet mot å håndtere akutt forurensing etter skipsuhell. Kystverket sørger også for samordning av den samlede beredskapen, slik at alvorlige forurensingstilfeller kan bekjempes av forurenser selv, kommunen, eller ved at staten overtar aksjonen med bistand fra private og kommuner.

Grunnstøtingen av MS ”Full City” førte til omfattende forurensning, og Kystverket opprettet raskt en statlig oljevernaksjon der de interkommunale utvalgene mot akutt forurensning (IUA) ivaretok regional ledelse. Kystverket har informert meg om at dette ble tydelig kommunisert til, og oppfattet av, alle sentrale aktører - herunder representanter for Kragerø kommune. Kystverket har ikke hatt noen opplevelse av uklare ansvarsforhold i forbindelse med gjennomføring av aksjonen.

I Kragerø har Kystverket etablert et statlig mellomdepot med 600 m. lettere lense og to oljeopptakere. Dette utstyret lagres og disponeres av IUA Telemark i henhold til en egen avtale, og ble i følge Kystverket mobilisert av IUA tidlig under aksjon ”Full City”.

Hva angår Kystverkets forhold til media og informasjon til publikum under en aksjon mot akutt forurensning, har Kystverket en mediestrategi for slike henvendelser. Denne legger til grunn et tett og godt samarbeid med informasjonsarbeidere i berørte IUA.

En av Kystverkets prioriterte oppgaver i en akuttfase er å fremskaffe best mulig informasjon over situasjonen og formidle dette til alle involverte parter. På bakgrunn av dette velges en helhetlig bekjempingsstrategi og prioriteringer. En statlig aksjon baseres på en overordnet prioritering av sårbare/ ikke-fornybare naturressurser og viktige rekreasjonsområder.

For å sikre ressurstilgangen og prioritere ressursbruken innen hele området er det viktig at en oljevernaksjon koordineres ett sted. Dette er kjernen i etablering av en statlig oljevernaksjon. Når alle ressursene koordineres ett sted blir det ikke kamp mellom aktørene om disse.

Evalueringene av oljevernaksjonene etter ulykkene med MS ”Server” og MV ”Full City”, som blant annet baserer seg på innspill fra de involverte aktørene, peker på at god aksjonsledelse og samordning er avgjørende for å lykkes. De interkommunale utvalgene for akutt forurensing (IUA) har begrensede ressurser, og i langvarige strandrensingsaksjoner er de avhengige av oppfølging, ledelse og tilført kompetanse fra Kystverket.

Jeg er opptatt av at norsk oljevernberedskap er organisert på en mest mulig hensiktsmessig måte. Fiskeri- og kystdepartementet og Kystverket jobber kontinuerlig med å styrke evnen til å håndtere akutt forurensning. I regjeringens videre arbeid med å utvikle oljevernberedskapen vil Kystverket kommende miljørisiko- og beredskapsanalyse, samt de erfaringer som er høstet ved gjennomførte aksjoner, være viktig underlagsmateriale. Samtidig vil jeg fremheve at alle gode innspill og kommentarer er velkomne, og vil bli vurdert i det løpende arbeidet med å styrke dagens beredskap.