Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:850 (2009-2010)
Innlevert: 12.03.2010
Sendt: 15.03.2010
Besvart: 24.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til mitt spm. nr. 1086 2008-2009 om friksjonsmåling på rullebaner på norske flyplasser. Jeg viser videre til informasjon gjennom media om at Havarikommisjonen nå gransker regelverket angående friksjon og bremseffekt etter at 29 fly de siste 10 årene har mistet grepet eller sklidd av rullebanen i Norge. Denne problemstillingen vises også stor oppmerksomhet innen luftfarten internasjonalt.
Hvordan følger statsråden følge opp arbeidet for å sikre bedre friksjonsmåling og bedre rammeverk for landing om vinteren?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er korrekt som representanten Sortevik viser til at Statens havarikommisjon for transport (SHT) nå har satt i gang et arbeid knyttet til friksjon og bremseeffekt med videre på rullebaner. SHT undersøker normalt enkelthendelser, og skriver særskilte rapporter om disse. SHT har fremmet i alt 35 sikkerhetstilrådinger knyttet til glatte rullebaner de siste årene. Luftfartstilsynet følger opp tilrådingene, noe som igjen følges opp av Samferdselsdepartementet blant annet gjennom etatsstyringen.

Av og til utarbeider imidlertid SHT temarapporter dersom det har vært flere lignende hendelser. Dette er, som også representanten Sortevik viser til, tilfellet når det gjelder glatte rullebaner og hendelser forårsaket som følge av dette. SHT har nå satt i gang arbeid med en slik rapport som nevnt. SHT vil her ikke bare granske regelverket på området, men også andre relevante tema som teknologi, opplæring, prosedyrer, metodikk osv. I følge opplysninger jeg har fått fra SHT har jeg grunn til å tro at denne rapporten vil være klar høsten 2010. I rapporten planlegger SHT å opprettholde tidligere avgitte umiddelbare sikkerhetstilrådinger, endelige sikkerhetstilrådinger, samt fremme et mindre antall ytterligere sikkerhetstilrådinger. Slik jeg ser det vil den kommende rapporten være et veldig viktig verktøy for det videre arbeidet med utfordringene knyttet til glatte rullebaner.

Jeg vil også vise til at Luftfartstilsynet i lengre tid har arbeidet aktivt på dette området. Luftfartstilsynet tok for eksempel i 2006 initiativ til at den tidligere praksisen med detaljert rapportering ble erstattet med en grovere inndelt rapportering av friksjon. Luftfartstilsynet mener det er bedre for flysikkerheten at pilotene får mer grovinndelt, men likevel mer korrekt, informasjon enn hva den detaljerte og ofte misvisende informasjonen den tidligere praksisen førte til. Denne nye praksisen har sitt opphav i anbefalinger gitt av ICAO, den internasjonale luftfartsorganisasjonen til FN.

Jeg vil videre peke på at den nåværende praksisen for rapportering av friksjon er støttet både av flyoperatører og flyplassoperatører. Dersom rapporten fra SHT skulle gi indikasjoner på at det er nødvendig med endringer av den nåværende praksisen eller av det eksisterende regelverket på området, vil jeg selvfølgelig sørge for at dette blir fulgt opp av Luftfartstilsynet.