Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:858 (2009-2010)
Innlevert: 15.03.2010
Sendt: 15.03.2010
Besvart: 22.03.2010 av justisminister Knut Storberget

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Flere kommuner opplever utrygghet og har store utgifter knyttet til enkeltmennesker som gjentatte ganger utfører kriminelle handlinger, men som politiet må slippe ut i lokalsamfunnet igjen da de på grunn av psykisk sykdom ikke er strafferettslig ansvarlige. Samtidig vurderer helsetjenesten de samme personene som for friske til tvangsbehandling i psykiatrien.
Hvilke grep vil regjeringen ta for å sikre folks trygghet i tilfeller der enkeltmennesker faller mellom alle stoler?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Enkelte psykisk syke personer begår vedvarende klart samfunnsskadelig, men ikke alvorlig kriminalitet – for eksempel gjentatte tyverier eller hærverk. Psykisk syke kan ofte ikke straffeforfølges, men politiet har allikevel ansvar for å beskytte omgivelsene mot den kriminalitet disse personene begår.

I 2006 oppnevnte Justisdepartementet i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet en arbeidsgruppe, det såkalte ”Mælandutvalget”, for å etterkontrollere reglene om strafferettslig utilregnelighet og strafferettslige særreaksjoner. Rapporten ble ferdigstilt i slutten april 2008.

Mælandutvalget ble i mandatet blant annet bedt om å vurdere en snever utvidelse av virkeområdet for de strafferettslige særreaksjonene overføring til tvungen psykisk helsevern og tvungen omsorg. Utvalget ble også bedt om å se nærmere på hvordan en eventuell særreaksjon overfor denne gruppen burde gjennomføres.

Utvalget fastslår at det er behov for nye virkemidler som kan beskyttes samfunnet mot gjentatte og plagsomme straffbare handlinger utført av utilregnelige. Videre kom utredningsgruppen til at terskelen for å idømme en strafferettslig særreaksjon bør senkes noe. Utredningsgruppen kom imidlertid til at den ikke kunne foreslå en ferdig utredet modell med konkrete lovendringsforslag. Utvalget gir derimot en skisse til en mulig modell for hvordan en eventuell særreaksjon mot denne gruppen kan gjennomføres

Mælandutvalgets forslag har vært på høring og høringsfristen gikk ut i 2009. Departementet arbeider nå med en lovproposisjon.

En god håndtering av saker der psykiske syke begår gjentatte lovbrudd fordrer ett tett samarbeid mellom politiet og helsevesenet. I 2006 ble det utarbeidet et felles rundskriv fra Sosial og helsedirektoratet og Politidirektoratet om helsetjenesten og politiets ansvar for psykisk syke. Formålet med rundskrivet er å klargjøre ansvars – og oppgavefordeling samt rammer for samarbeidet mellom etatene. I rundskrivet anbefales det blant annet at det etableres lokale samarbeidsrutiner mellom helsetjenesten og politiet, eller at det allerede etablerte samarbeidet styrkes.

Jeg understreker samtidig at utilregnelige som begår alvorlige lovbrudd som krenker andres liv, helse eller frihet eller kunne truet disse rettsgodene, kan idømmes enten overføring til tvungen psykisk helsevern eller tvungen omsorg etter gjeldende regelverk.