Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:862 (2009-2010)
Innlevert: 16.03.2010
Sendt: 17.03.2010
Besvart: 22.03.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Det fremkom nylig påstander på NRK om at det amerikanske forsvaret brukte værdata fra norske Svalsat for å planlegge invasjonen av Irak i 2003. Svalbardtraktaten tydelig på at øygruppen ikke skal brukes i krigsøyemed og det er svært uheldig dersom det sås tvil om Norge forholder seg til disse forpliktelsene.
Kan utenriksministeren gjøre rede for om bruken av værdata fra Svalsat i forbindelse med krigsoperasjoner er i tråd med Svalbardtraktaten?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Svalbardtraktaten setter enkelte særlige regler for øygruppen. Norske myndigheter har alltid vært opptatt av å sikre full etterlevelse av traktatens bestemmelser, og relevante myndigheter har fastsatt regelverk som sikrer at aktiviteten på Svalbard holder seg innenfor disse. Dette gjelder også for nedlasting av data fra satellitt, som reguleres av Forskrift om etablering, drift og bruk av jordstasjon av 1999. Det er Samferdselsdepartemenet og Post- og teletilsynet som har ansvar for forskriften og konsesjonsvilkårene etter denne.

Representanten Solhjell spør om bruk av værdata fra Svalsat i forbindelse med krigsoperasjoner er i tråd med Svalbardtraktaten. Norge er her på trygg juridisk grunn. Den aktuelle bestemmelsen er i Svalbardtraktatens artikkel 9, hvor det heter at Svalbard ”aldri må nyttes i krigsøiemed”. Begrepet ”krigsøiemed” må forstås som offensive tiltak som ledd i krigføring, men forbyr ikke enhver aktivitet som kan ha militær nytte.

I saken representanten Solhjell viser til, skal data fra to amerikanske satellitter har vært lastet ned på Svalbard. Dataene er knyttet til observasjon av atmosfæriske egenskaper og av jordens land og sjøområder med bred og generell nytteverdi. Disse dataene skal så ha blitt brukt til å lage en værmelding, mer presist en værmelding som spesifikt gjelder sandstormer, som igjen skal være brukt i forbindelse med militære operasjoner i Irak. Jeg kan legge til at alle data fra de to amerikanske satellittene er åpent tilgjengelig gjennom NASAs internettsider.

Det er med andre ord ikke slik at Svalbard er brukt ”i krigsøimed”. Svalbard er brukt til nedlesning av værdata. Det forhold at disse dataene eventuelt er brukt til militære formål annetsteds, rammes ikke av Svalbardtraktaten. Til det er tilknytningen mellom nedlesningen av de aktuelle data og den militære bruken av dem utvilsomt altfor fjern og avledet.