Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:864 (2009-2010)
Innlevert: 17.03.2010
Sendt: 17.03.2010
Besvart: 22.03.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Vil Miljø- og utviklingsministeren ta initiativ til en gjennomgang av tallmaterialet som Direktoratet for Naturforvaltning benytter som dokumentasjon i forbindelse med deres påstander om at de nordatlantiske villaksstammene er sterkt truet, for å sikre at direktoratets fremstilling av situasjonen er bygget på et reelt grunnlag?

Begrunnelse

I NRKs program "Brennpunkt" 16. mars 2010 ble det rettet et kritisk søkelys på Direktoratet for Naturforvaltning sin fremstilling av situasjonen for de nordatlantiske villaks stammene i Norge som sterkt truet. Bakgrunnen er at direktoratet blant annet tilsynelatende opererer med fangststatistikk som ikke er korrigert for innskrenkninger i reguleringene av fisket. Videre står direktoratets fremstilling i kontrast til hva både sjø- og elvefiskerne opplever i store deler av landet. Det er en uheldig situasjon hvis direktoratet kan mistenkes for ikke å ha en balansert fremstilling bygget på reelle fakta - i denne saken så vel som i andre saker - siden direktoratet setter viktige premisser for rammebetingelser på mange områder i samfunnet.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg finner grunn til å presisere at Direktoratet for naturforvaltning ikke selv produserer tallmateriale, men vurderer situasjonen og iverksetter forvaltningstiltak med grunnlag i vitenskapelig rådgivning. Jeg deler derfor Siri A. Melings syn på at Direktoratet for naturforvaltnings beskrivelse av situasjonen for de ville laksebestandene må bygge på det best mulige faglige grunnlag.

Kunnskapsinnhentingen er i dag organisert slik at Det internasjonale rådet for hav-forskning (ICES) hvert år gjennomgår status og viktige trusselfaktorer for lakse- bestandene i Nordøst-Atlanteren og kommer med generelle råd om forvaltningen av bestandene.

På grunnlag av rådene fra Det internasjonale rådet for havforskning gjøres det på norsk side en vurdering av bestandsstørrelse i forhold til det som er nødvendig for å sikre hver enkelt bestands reproduksjon i elvene – såkalte gytebestandsmål. Disse vurderingene, sammen med konkrete vurderinger av uheldige påvirkninger på den enkelte laksebestand gir grunnlaget for den vitenskapelige rådgivningen om forvaltningstiltak.

På nasjonalt nivå foretas de vitenskapelige vurderingene av et vitenskapelig råd for lakseforvaltningen sammensatt av forskere fra Havforskningsinstituttet, Veterinær-instituttet, Norsk institutt for naturforskning, Norsk institutt for vannforskning og universitetene. Dette sikrer at alle relevante faktorer blir underlagt vitenskapelig vurdering som del av rådgivningen til forvaltningen.

Jeg har ingen grunn til å tvile på de vitenskapelige rådene som gis og som Direktoratet for naturforvaltning legger til grunn for sin forvaltning. Jeg ser heller ikke behov for å endre systemet som er etablert for dokumentasjon og rådgivning i forvaltningen av våre ville laksebestander.