Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:867 (2009-2010)
Innlevert: 17.03.2010
Sendt: 17.03.2010
Besvart: 26.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Statsråd Klappa har lovet å bestille KVU hos Vegdirektoratet for strekningen Søgne i Vest-Agder til Ålgård i Rogaland. Den 10.12.09 spurte jeg statsråden i Stortinget om hennes løfte om at denne bestilling skulle skje før årsskifte 09-10 stod ved makt. Jeg fikk da til svar at dette var noe av det første som skulle skje rett etter årsskifte. Mitt spørsmål til statsråden er da:
Har statsråden bestilt KVU for strekningen Søgne - Ålgård hos Vegdirektoratet, og dersom KVUen er bestilt, hvorfor er ikke arbeidet påbegynt?

Begrunnelse

24. november 09 var statsråd Kleppa på besøk i Vest-Agder. Der lovet statsråden ifølge Fædrelandsvennen at bestilling av KVU på strekningen Søgne - Ålgård skulle skje før nyttår.
Sitat fra Fædrelandsvennen 25.11.09:

" Innen nyttår vil Vegdirektoratet få i oppdrag å lage en konseptvalgutredning (KVU) for E39 mellom Søgne og Ålgård. Det lover samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.
-Ikke på noen andre deler av strekningen Stavanger - Oslo er europaveien i så dårlig forfatning som mellom Ålgård og Søgne. Som rogalending vet jeg hva jeg snakker om her, sa statsråden da hu ni går var i Farsund for å åpne den nye riksvei 465-traseen. Sitat slutt"

I desember, i forbindelse med saken om Kristiansandspakken der undertegnede var saksordfører, spurte jeg statsråden om hennes løfte om bestilling av nevnte KVU stod ved lag. Statsråden svarte da at det var noe av det første som skulle skje rett etter årsskiftet. Dette ville jo da ikke innfri det løftet statsråden hadde gitt den 24. november, men det ville jo bli nær opptil denne dato.
Jeg stolte dermed på at så ville skje.
Stor var derfor min forundring da jeg i dag mottok kopi av brev fra Vest-Agder Fylkesordfører Thore Westermoen med følgende overskrift:
KVU for strekningen Søgne til Ålgård.
Brevet har følgende innhold:

"I Agderfylkene venter vi med lengsel på at konseptvalgutredning for strekningen Søgne i Vest-Agder - Ålgård i Rogaland skal komme i gang.
Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa har gjentatte ganger varslet at denne KVU snarest ville bli bestilt hos vegdirektoratet, blant annet i Stortingets spørretime i desember. Hun ble forstått slik at det skulle skje rett rundt nyttår, og vi har purret på saken ved ulike anledninger.
Etter hva vi forstår, er nå saken (omsider) blitt oversendt fra Samferdselsdepartementet til Finansdepartementet, og ligger nå i ditt departement for videre ekspedisjon.
Jeg tillater meg herved å minne om saken. Det er meget viktig for oss at KVUen blir bestilt snarest, slik at utredningen kan påbegynnes og denne delen av E39 som har meget dårlig standard kan få nødvendig opprusting og utbygging." Sitat slutt.

Jeg vet også at andre politiker har tatt opp saken med statsråden, og fått samme svar som jeg fikk i desember. Altså ved årsskiftet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Samferdselsdepartementet har i brev av 19. mars 2010 gitt Vegdirektoratet i oppdrag å sette i gang konseptvalgutredninger (KVU) av en rekke utbyggingsprosjekter på riksvegnettet. Dette kommer i tillegg til de KVU som allerede er startet. KVU og den påfølgende eksterne kvalitetssikringen (KS1) vil ligge til grunn for behandling i Regjeringen. Det er en forutsetning at alle KVU/KS1 som er satt i gang eller blir satt i gang nå, skal være avsluttet slik at det inngår i grunnlaget for neste rullering av NTP (NTP 2014-2023).

Jeg kan bekrefte at E39 Søgne – Ålgård er blant strekningene direktoratet har fått i oppdrag å utrede, og forutsetter således at utredningsarbeidet er i gang i løpet av forholdsvis kort tid.