Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:868 (2009-2010)
Innlevert: 17.03.2010
Sendt: 17.03.2010
Besvart: 25.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Statens Vegvesen lager en oversikt to ganger i måneden over ventetid for oppkjøring ved de ulike trafikkstasjonene, men rapporten offentliggjøres ikke overfor verken media, opposisjonspolitikere eller allmennheten. Tilsvarende hemmelighold har vi også sett i en rekke andre saker fra Ap, SV og Sp, som jeg vil gjøre rede for i begrunnelsen nedenfor.
Vil statsråden vurdere publisering på internett av ventetiden for oppkjøring ved landets trafikkstasjoner?

Begrunnelse

Vi har nylig vært i kontakt med Statens Vegvesen for å få tallene for ventetid ved landets trafikkstasjoner, og bare det å få utlevert tallene fra en region tok mye tid, krefter og energi. Rapporten som kommer to ganger i måneden viste seg å være hemmelig.
Det er stort paradoks i Regjeringens politikk når det gjelder offentliggjøring av informasjon, for mens de rødgrønne på den ene siden har et slepphendt forhold til personvern, hemmeligholder Ap, SV og Sp på den annen side viktig informasjon knyttet til det norske demokratiet og styringen av landet. Det gikk så langt at jeg for ett år siden overfor Stortingets presidentskap måtte ta opp daværende samferdselsministers Liv Signe Navarsetes hemmelighold av veiprosjekter, jf. skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:477 (2008-2009). Det ser ut til å være en klar trend, og for kort tid siden tok jeg opp saken om at Jernbaneverket ikke lenger vil dele uhellsrapportene med NSB Flytoget, CargoNet, Green Cargo, Ofotbanen AS og andre aktører på jernbanen, jf. skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:577 (2009-2010). Tidligere fiskeri- og kystminister Helga Pedersens hemmelighold av 2005-rapporten fra Kystverket om at oljevernberedskapen burde styrkes med til sammen 120 mill. kroner i 2006 og 2007, er allerede velkjent – særlig etter ”Full City”-havariet utenfor Langesund.
Hemmeligholdet fra flertallsregjeringen gjelder imidlertid ikke et viktig område der det burde være langt mer hemmelighold, nemlig personvernet. Hittil har Ap, SV og Sp innført fotografering av alle bilister i de nye fotoboksene, utlevert sensitive opplysninger om folks inntekt og formue på internett som kan utnyttes av utenlandsk mafia, og siden 1. januar latt Sverige overvåke norsk nettrafikk gjennom FRA-loven. I tillegg kan NAV-ansatte sjekke opplysninger i pasientjournaler uten å informere pasienten, og advokatfirmaet Simonsen har hatt konsesjon til å drive ubegrenset privat overvåkning av fildelingsnettverk. Ifølge Datatilsynets direktør Georg Apenes er Norge nå det nest mest teleovervåkede landet i verden, og i verdens mest overvåkede land Storbritannia har Aps søsterparti Labour gitt 653 offentlige instanser tilgang til data lagret etter datalagringsdirektivet.
Ventetiden ved landets trafikkstasjoner er helt klart av allmenn interesse, jf. skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:1151 (2008-2009), og jeg ser ingen sikkerhetspolitiske grunner til at dette skal være hemmelig.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg har forståelse for allmennhetens ønske om innsyn i Statens vegvesens oversikter over ventetider for oppkjøring ved landets trafikkstasjoner. Jeg er også fullt ut klar over de rettigheter og plikter som følger av offentlighetsloven med forskrifter, og som samferdselsetatene skal søke å oppfylle på best mulig måte. Bakgrunnen for Statens vegvesens forbehold med å offentliggjøre nevnte oversikt skyldes ene og alene kravet til etterrettelighet i den informasjonen som her utarbeides.

Oversikten det stilles spørsmål om her er et arbeidsverktøy i Statens vegvesen sin praktisk oppfølging av ventetider for å sette inn eventuelle tiltak når dette er nødvendig. Oversikten gir i sin nåværende form ikke et fullstendig bilde av den faktiske situasjonen ved den enkelte trafikkstasjon, da rapporteringen også inkluderer oppfølgingspunkter av operative driftsbetingelser ved stasjonene.

For å ivareta informasjon til publikum om ventetider for oppkjøring ved de ulike trafikkstasjonene er dagens praksis at Statens vegvesen henviser til det enkelte regionvegkontor, som på bakgrunn av operativ driftsinformasjon kan gi et fullverdig svar for den konkrete trafikkstasjonen det etterspørres om.

En offentlig publisering av omtalte oversikt vil fordre en utvidelse av dagens løpende rapportering, for å sikre at rapporteringen gir korrekt informasjon til publikum. Dette ville i så fall være en tidkrevende tilleggsoppgave for Statens vegvesen da kravet måtte stilles til alle landets 72 trafikkstasjoner. Statens vegvesen har opplyst at dette merarbeidet imidlertid kan være overkommelig dersom kravet til ekstern publisering for eksempel begrenses til å dekke informasjonsbehovet for den enkelte region og de største trafikkstasjonene.

Jeg vil av denne grunn og på bakgrunn av stortingsrepresentantens spørsmål be Vegdirektoratet om å utrede muligheten for en slik rapportering og offentliggjøring på Vegdirektoratets internettsider.

Jeg har fått opplyst fra Statens vegvesen at de likeledes vil arbeide for på lengre sikt å kunne gi publikum informasjon om ventetid ved alle trafikkstasjonene.