Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:870 (2009-2010)
Innlevert: 17.03.2010
Sendt: 17.03.2010
Besvart: 25.03.2010 av justisminister Knut Storberget

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): På hvilken måte følger statsråden opp de pågående ACTA-forhandlingene, og særlig med hensyn til EUs rolle i disse?

Begrunnelse

Undertegnede viser til Dokument nr. 15:1152 (2008-2009), hvor det bl.a. ble bedt redegjort for statsrådens syn på ACTA-forhandlingene. Statsråden tilkjennegav da følgende: ”Dersom forhandlingene ender med at det kommer i stand en avtale, vil det være opp til Norge å velge om man ønsker å slutte seg til denne.”
Nylig vedtok EU-parlamentet med overveldende flertall et krav om større åpenhet knyttet til forhandlingene, som så langt bærer preg av å være svært lukket.
Etter undertegnedes mening er dette et positivt signal fra EU-parlamentet, særlig med tanke på at det synes som om en ACTA-avtale potensielt vil kunne få store konsekvenser også for Norge. Det skal, for eksempel, mye til for at Norge vil kunne velge om en vil slutte seg til en evt. avtale som inngås på dette området med EU som en av avtalepartene eller ikke – gitt at en slik avtale sannsynligvis vil kunne være EØS-relevant.
Undertegnede legger derfor til grunn at regjeringen har – eller legger opp til å ha – en mer proaktiv rolle i forholdt til en mulig ACTA-avtale enn det som fremkom av statsrådens svar på nevnte spørsmål våren 2009.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Norge deltar ikke i forhandlingene om Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). I mitt svar 15. mars 2009 på skriftlig spørsmål nr. 1152 (forrige sesjon) fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande er det opplyst hvem som tar del i forhandlingene og kort referert fra partenes redegjørelse for status i forhandlingene pr. april 2009. I en ny felles redegjørelse fra partene i forhandlingene fra november 2009 fremgår det at det fortsatt er de samme parter som er involvert i forhandlingene. Det fremgår videre at målsetningen er at forhandlingene skal sluttføres i løpet av 2010.

Handelspolitikk overfor stater utenfor EØS-området omfattes ikke av EØS-avtalen. Handelsavtaler som EU inngår, er derfor ikke EØS-relevante og tas ikke inn i EØS-avtalen. Dette vil også gjelde for ACTA dersom partene kommer til enighet om en avtale og EU slutter seg til denne.

Siden Norge ikke tar del i forhandlingene om ACTA, er det for tiden ikke naturlig å følge opp disse fra norsk side på annen måte enn å ta til etterretning den informasjon som tilflyter oss om forhandlingene fra ulikt hold. Dersom partene i forhandlingene kommer til enighet om en avtale, er det grunn til å tro at avtalen vil være åpen for tilslutning også fra stater som ikke har deltatt i forhandlingene. Regjeringen vil i så fall vurdere om den skal gå inn for at Norge skal slutte seg til avtalen.