Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:871 (2009-2010)
Innlevert: 17.03.2010
Sendt: 17.03.2010
Besvart: 26.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Vi har i den senere tid opplevd flere ras, og nylig gikk det også et ras ved riksvei 13 ved Tysdalsvatnet i Rogaland som dessverre medførte en dødsulykke. Denne situasjonen skaper mye angst og usikkerhet blant trafikanter, og det er fra flere hold etterlyst en tunnelforbindelse som alternativ til den rasfarlige strekningen langs Tysdalsvatnet i Rogaland.
Vil samferdselsministeren bidra til å skape en trygg og robust veiløsning i form av tunnel?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Dessverre er det mange rasutsatte vegforbindelser rundt omkring i landet, noe som innebærer en stor belastning for de som berøres. Rassikring er derfor et viktig satsingsområde for regjeringen, og i Nasjonal transportplan 2010-2019 legges det opp til en historisk satsing på rassikring. Her er det forutsatt at det i perioden 2010-2019 skal bevilges 1 mrd. kr pr. år til særskilte rassikringstiltak. Dette innebærer en økning på 660 mill. kr sammenlignet med Nasjonal transportplan for perioden 2006-2015. Innenfor denne rammen legges det opp til å gjennomføre en lang rekke prosjekter både på riks- og fylkesvegnettet.

På rv 13 i Rogaland fullføres prosjektet Osberg i første fireårsperiode. Videre arbeides det med reguleringsplan for en om lag 3,5 km lang tunnel forbi den mest rasutsatte delen av rv 13 langs Tysdalsvatnet. Dette prosjektet ligger ikke inne i Nasjonal transportplan 2010-2019, men samtidig viser den nylige ulykken hvor viktig det er å finne en løsning. Dette er bakgrunnen for at jeg nå ser på ulike muligheter for å få sikret denne vegstrekningen.