Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:872 (2009-2010)
Innlevert: 17.03.2010
Sendt: 18.03.2010
Besvart: 26.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Undertegnede viser til en situasjon ved Universitetssykehuset i Nordland, der to ambulansepersonell har blitt oppsagt etter sykehusets egendefinerte helsetester.
I denne sammenheng kan undertegnede be om en redegjørelse fra statsråden knyttet til hvorvidt det eksisterer nasjonale helsemessige krav for ambulansepersonell, og videre, om hun vil sørge for en helhetlig ordning som ivaretar like krav til ambulansepersonell over hele landet, slik at man får en rettferdig praksis?

Begrunnelse

Undertegnede viser til en situasjon ved Universitetssykehuset i Nordland, der to ambulansepersonell har blitt oppsagt etter sykehusets egendefinerte helsetester.
Ulike fagpersoner uttalte til ABC-Nyheter at testen som ble brukt ved det omtalte sykehuset ikke ivaretar individuelle forskjeller knyttet til den enkeltes helsemessige tilstand.
Undertegnede er selvsagt opptatt av at ambulansepersonell er i en helsemessig forfatning som sikrer pasientbehandlingen i en akuttsituasjon. Det er imidlertid ingenting som hindrer de oppsagte ambulanseansatte å få jobb ved andre norske sykehus. Det må derfor, slik undertegnede ser det, etableres en nasjonalordning med adekvate tester, som sikrer en rettferdig og god behandling av alle ansatte i slike yrker.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus av 18. mars 2005 nr. 252 § 17 stiller krav til kompetanse hos ambulansepersonell. Ambulanser skal være betjent av minst to helsepersonell slik at pasienten sikres adekvat behandling og oppfølging under transport.

Minst ett av helsepersonellet skal ha autorisasjon eller lisens som ambulansearbeider. Øvrige helsepersonell må kunne dokumentere annen relevant akuttmedisinsk, pleiefaglig og redningsteknisk kompetanse. Dette innebærer som minimumskrav en redningsteknisk del med 55 timer teori og 15 timer praktiske øvelser, samt en medisinsk del som inkluderer en teoretisk del på 120 timer og 3 ukers praksistjeneste ved mottakelsesavdeling/intensivavdeling (1 uke), operasjons-anestesiavdeling (1 uke) og medisinsk/kirurgisk avdeling (1 uke).

Det er i forskriften ikke stilt krav til fysisk egnethet. På bakgrunn av Norges implementering av direktiv 2007/46/EF om godkjenning av ambulanser, har jeg i tildelingsbrevet for 2010 bedt Helsedirektoratet, med utgangspunkt i kravene til forsvarlige helsetjenester foreslå nasjonale krav til ambulansebiler og vurdere behovet for endringer i relevant regelverk, herunder forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Jeg vil i den forbindelse vurdere å be Helsedirektoratet om å foreta særskilt vurdering av om det er aktuelt med krav til fysisk egnethet hos ambulansearbeidere.

Utover de i regelverket fastsatte nasjonale krav til helsepersonell, herunder også krav til ambulansepersonell, er det arbeidsgiver som må vurdere om den enkelte ansatte er egnet til å utføre de arbeidsoppgaver som tilligger den enkeltes stilling. Jeg er for øvrig kjent med at det nylig har vært avsagt dom i lagmannsretten i saken som omtales i spørsmålet.