Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:874 (2009-2010)
Innlevert: 17.03.2010
Sendt: 18.03.2010
Besvart: 29.03.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Hvilke tiltak vil statsråden legge frem for Stortinget for å sikre at alle fedre får rett til pappapermisjon, uavhengig av mors yrkes- eller skoledeltakelse?

Begrunnelse

I Romerikes Blad fredag 12. mars kan vi lese om en familie, hvor mor er uføretrygdet etter en påkjørsel for 20 år siden. Av denne grunn har det ikke vært mulig for henne å opparbeide seg rett til foreldrepenger ut fra regjeringens kriterier. Fordi mor ikke har opparbeidet seg denne rettigheten blir derfor far diskriminert på grunn av at hans kone er uføretrygdet. Gjennom Prop. 80 L (2009-2010) fjerner riktignok Regjeringen kravet om at mor må ha vært i minst 50 % stilling under opptjeningsperioden, men dette har likevel ingen effekt for å unngå diskriminering av familier hvor mor er ufør.
Å diskriminere foreldre, nekte barn i å få sin fars fulle oppmerksomhet for en periode, samt straffe en familie pga. omstendigheter som har ført til uførhet kan umulig være lovens hensikt. Å la både far og mor få sin andel av tiden sammen med barnet er en verdi i seg selv, og Fremskrittspartiet har tatt til orde for å fjerne fedrekvoten. På denne måten får foreldrene dele permisjonen fritt seg imellom, hvilket ivaretar både foreldrene og barnets behov for samvær med både far og mor. Når det da likevel ikke har blitt gjennomslag for dette synet, vil statsrådens tiltak mot denne urettferdigheten i regelverket bli mottatt med takknemlighet av de som frem til i dag har blitt rammet.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: For at det skal foreligge rett til fedrekvote, må både mor og far ha opptjent rett til foreldrepenger. Når bare far har opptjent rett til foreldrepenger, kan han slik regelverket er i dag, kun ta ut foreldrepenger hvis mor etter fødselen går ut i arbeid eller studier eller er avhengig av hjelp til å ta seg av barnet på grunn av sykdom. Det må med andre ord foreligge et omsorgsbehov for at far kan ta ut foreldrepenger på eget opptjeningsgrunnlag.

Regjeringen er ikke fornøyd med regelverket på dette området og har i Soria Moria II-erklæringen varslet at vi vil gi flere fedre rett til fedrekvote. Jeg vil peke på at endringen som er foreslått i Prop. 80 L (2009-2010) er et ledd i dette. For barn født fra 1. juli i år vil det være fedrekvote i alle tilfeller hvor begge foreldre har rett til foreldrepenger, selv om mor har opptjent rett i en lav stillingsandel. Det er anslått at om lag 1 500 flere fedre vil få rett til fedrekvote som følge av denne endringen. Tall fra NAV tyder på at hver femte uførepensjonist arbeider ved siden av uførepensjonen, og noen av disse vil kunne nyte godt av den nye ordningen.

Når endringen i Prop 80 L (2009-2010) er gjennomført regner vi med at det vil være om lag 6 500 fedre som ikke har rett til å ta ut foreldrepenger på grunn av mors manglende yrkesaktivitet. For å gi disse fedrene mulighet til å ta ut foreldrepenger, må de få rett til et antall uker uten at det stilles aktivitetskrav til mor.

Som kjent varslet regjeringen i St.meld.nr. 8 (2008-2009) Om menn, mannsroller og likestilling at vi vil utrede en forenklet og mer likestilt foreldrepengeordning. Departementet har startet dette arbeidet, og et sentralt spørsmål vil være hvordan fedres selvstendige rettigheter kan styrkes. Jeg vil også vurdere om enkelte grupper fedre bør prioriteres foran andre. Jeg kan ikke nå si når og i hvilken form utredningen vil bli lagt frem.