Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:876 (2009-2010)
Innlevert: 18.03.2010
Sendt: 18.03.2010
Besvart: 25.03.2010 av justisminister Knut Storberget

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til mitt spørsmål nr. 761 om FeFo er å betrakte som et offentlig organ eller et privat rettslig selskap som forvalter av 96 % av arealene i Finnmark. Jeg kan ikke se ut i fra svaret fra Statsråden at det blir svart på mitt spørsmål. På den ene side så svarer Statsråden at det kan betraktes som et offentlig organ, for så å svare at sett i fra en annen side så er dette et privat rettslig organ.
Hva mener statsråden egentlig om selskapsformen til FeFo og Sivilombudsmannens rolle?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Som det ble redegjort for i mitt svar 9. mars 2010 på spørsmål nr 761, er det både privatrettslige og offentligrettslige innslag i den nærmere reguleringen av Finnmarkseiendommen (FeFo) som er nedfelt i finnmarksloven. Som videre påpekt kan man ikke fra en generell beskrivelse av FeFo som en privat eller offentlig forvalter trekke slutninger om i hvilken utstrekning FeFo er underlagt offentligrettslig lovgivning av forskjellig slag. Om man vil beskrive FeFo som en privat eller offentlig forvalter, er derfor langt på vei en smakssak hvor svaret vil avhenge av perspektivet.

Siden tvil om Sivilombudsmannens arbeidsområde normalt avgjøres av ombudsmannen selv, eventuelt av Stortinget i instruks, finner jeg det unaturlig å gå inn spørsmålet om FeFo faller inn under ombudsmannens arbeidsområde.