Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:883 (2009-2010)
Innlevert: 18.03.2010
Sendt: 19.03.2010
Besvart: 25.03.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Friskgårdene, som kan vise til svært gode resultater når det gjelder arbeidsrettet rehabilitering, har fått sitt budsjett kuttet med ca, 75 % i forhold til 2 009. I brev fra NAV står det at dette skyldes overskridelser i 2009 i Akershus fylke. Fra fylkes NAV får de opplyst at direktoratet har gitt NAV mindre penger til formålet enn tidligere. Det er også gitt signaler om at NAV prioriterer arbeidsledige fremfor langtidssykemeldte.
Mener statsråden dette er i tråd med politiske føringer og IA-avtalens innhold?

Begrunnelse

Både Regjering og Storting har gitt uttrykk for at det er en prioritert oppgave å få langtidssykemeldte rehabilitert og tilbakeført til aktiv arbeidsinnsats. I Prop. 1 S sier Regjeringen i forbindelse med delmål 1- Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad:

"Regjeringen går inn for å øke tiltaksinnsatsen i 2010".

Stortinget bevilget under Kap. 63 4 - Arbeidsmarkedstiltak - ca. 1 mrd. kr. mer enn i 2009, etter forslag fra Regjeringen. På denne bakgrunn er det vanskelig å forstå at direktoratet, slik NAV Akershus hevder, har bevilget mindre penger til formålet. Når det fra NAV gis signaler om at de prioriterer arbeidsledige fremfor langtidssykemeldte kan det lett oppfattes som om NAV, heller ikke på dette området, er i stand til å utføre sine oppgaver i tråd med Stortingets intensjoner.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: For 2009 ble det bevilget 216,55 mill. kroner over statsbudsjettets kap. 605 post 70 til ordningen med tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte (raskere tilbake), dvs. til kjøp av tiltakene avklaring, oppfølging, arbeidsrettet rehabilitering og behandling for lettere psykiske lidelser og sammensatte lidelser. I tillegg ble udisponerte midler fra 2008 på 68,115 mill. kroner overført, slik at total ramme til kjøp av tiltak under kap. 605 post 70 i 2009 var på kr 284,665 mill. kroner.

For 2010 er det over kap.605 post 70 bevilget 220,88 mill. kroner. Tildelte midler i 2009 er i all hovedsak nyttet fullt ut, slik at overføring av unyttede midler fra 2009 til 2010 blir begrenset. Dette innebærer en reduksjon i tilgjengelige midler på om lag 20 prosent på landsbasis i 2010 sammenlignet med 2009. Foranstående innebærer at også budsjettrammen under kap. 605 post 70 for NAV Akershus er redusert inneværende år sammenlignet med 2009.

Ifølge Arbeids- og velferdsdirektoratet har redusert disponibel ramme foreløpig ikke gitt vesentlige utslag for aktiviteten i ordningen samlet sett, men det har vært en reduksjon i henvisningene til døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering. Noe lavere antall henvisninger til døgntilbudet har blant annet sammenheng med at dette tilbudet har svært høy pris, samt at tilgjengelig dagtilbud er utvidet og anses ofte å være et kvalitativt like godt tilbud til brukere med behov for arbeidsrettet rehabilitering.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har fordelt den samlede bevilgning over kap. 605 post 70 for 2010 til fylkene etter fylkenes andel sykmeldte over 6 uker. Kriteriet gjelder også tildelingen til NAV Akershus. Det er ikke avsatt noen sentral reserve i direktoratet. Arbeids- og velferdsetaten skal forvalte raskere tilbake tiltakene avklaring, oppfølging, arbeidsrettet rehabilitering og behandling for lettere psykiske lidelser og sammensatte lidelser med sikte på å gi brukerne de mest hensiktsmessige tilbudene innenfor tilgjengelig budsjettramme. Hvordan midler og plasser konkret fordeles mellom ulike tiltak og tiltaksarrangører avgjøres av Arbeids- og velferdsetaten.

Raskere tilbake tiltakene bevilget over kap 605 post 70 er forbeholdt sykmeldte og kan ikke nyttes for registrerte ledige arbeidssøkere. Det medfører derfor ikke riktighet at Arbeids- og velferdsdirektoratet eller underliggende enheter har gitt signaler om at ”NAV prioriterer arbeidsledige framfor sykmeldte”.

Arbeids- og velferdsdirektoratet legger til grunn at bevilgningen til raskere tilbake i 2010 blir nyttet fullt ut og i samsvar med Stortingets intensjoner.

Bevilgningen til arbeidsrettede tiltak for arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne finansieres over kap. 634 post 76. Tiltakene avklaring, oppfølging og arbeidsrettet rehabilitering inngår også i tiltaksporteføljen for disse gruppene. For de arbeidsrettede tiltakene finansiert over kap 634 pst 76 for 2010 legger direktoratet også til grunn at disse vil bli nyttet fullt ut og i samsvar med Stortingets intensjoner.

Arbeidsdepartementet har tett oppfølging av tiltaksgjennomføringen i Arbeids- og velferdsetaten. Jeg forutsetter at gjennomføringen skjer innenfor de tildelte ressursrammer. Eventuelle justeringer i disse blir vurdert i forbindelse med de ordinære budsjettframleggene.

Jeg viser for øvrig til mine tidligere svar på disse problemstillingene til Stortinget, bl.a. svar på spørsmål nr. 828 til skriftlig besvarelse og svar på interpellasjon 2. mars 2010, sak nr. 3.