Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:885 (2009-2010)
Innlevert: 18.03.2010
Sendt: 19.03.2010
Besvart: 26.03.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hvilket mandat har Skattehjelpen; hvor mange årsverk utgjør enheten; hvilket kompetansenivå har den; hvor stort budsjett har enheten; hvilke fullmakter har enheten til f.eks. å endre ligningen til skatteytere; hvor er enheten lokalisert, hvilket geografiske nedslagsfelt har enheten; hva foreligger av statistikk på resultatene av enhetens arbeid og hva er fremtidige planer for enheten med tanke på eksempelvis utvidelse av virksomheten?

Begrunnelse

Under behandlingen av Dokument nr. 8:16 (2007-2008), Innst. S. nr. 141 (2007-2008) om bedring av skattyters stilling i tvistesaker og bedring av situasjonen for mennesker med gjeldsproblemer kom det frem at finansministeren ville legge ned arbeid for å bedre skattemyndighetenes behandling av vanskeligstilte skatteytere. Stortinget fikk den gang ikke innsyn i dette arbeidet av som finansministeren uttrykte det "strategiske hensyn".
Jeg er nå kjent med at det eksisterer en enhet hos skattemyndighetene som går under navnet Skattehjelpen. Dette finner jeg gledelig. Jeg ber i denne forbindelse om opplysninger om hvilket mandat denne enheten har, hvor mange årsverk denne enheten utgjør, kompetansenivå, hvilket budsjett gruppen opererer med, hvilke fullmakter de har til f.eks. å endre ligningen til skatteytere, hvor enheten er lokalisert og hvilket geografiske nedslagsfelt den har.
Jeg ber også om statistikk på resultatene av gruppens arbeid, samt fremtidige planer for enheten.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Skatteetaten etablerte i 2007 en arbeidsgruppe for å vurdere hvordan etaten i større grad skal kunne yte målrettet veiledning og bistand overfor skattytere med et spesielt behov for oppfølging. Målgruppen var skattytere som av ulike årsaker var kommet i en vanskelig livssituasjon og som av den grunn ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser og ivareta sine rettigheter.

Basert på arbeidsgruppens rapport vurderer skatteetaten hensiktsmessige arbeidsformer for å ivareta denne skattytergruppens spesielle behov. Som et ledd i arbeidet er det gitt endrede og mindre restriktive retningslinjer for ettergivelse/lemping av skatt og avgift. Dette gjelder også skatteetatens håndtering av gjeldsordningssaker. For å sikre riktig likning er det gitt nye retningslinjer for endring av fastsatte krav når det i ettertid kan fremlegges tilstrekkelig dokumentasjon på at likningen er fastsatt på feil grunnlag.

I 2008 ble det i alle regioner igangsatt et arbeid rettet mot denne gruppen skattytere, og fra 2009 har det vært egne grupper i hver region. Gruppene har knyttet til seg kompetanse fra veiledning, fastsetting og innkrevingsmiljøene. Det har vært arbeidet både med forebyggende veiledning og behandling av enkeltsaker. Det er lagt stor vekt på informasjon og forebyggende veiledning, og det er i den anledning gjennomført en rekke informasjonsmøter i ulike institusjoner. I tillegg har det vært lagt vekt på å ha en tett dialog med de kommunale skatteoppkreverne i regionen. I 2009 resulterte arbeidet i at krav ble lempet eller fastsettingen endret i noe over 190 saker på landsbasis.

Arbeidet har vært organisert noe forskjellig i de ulike regionene. Etter en evaluering av dette arbeidet er det besluttet at det i løpet av første halvår 2010 skal etableres egne enheter i den enkelte region som vil få benevnelsen Skattehjelpen. Enhetenes primære oppgave er å ha fokus på skattytere som har gjeldsproblemer eller redusert betalingsevne. Det skal videre være en forutsetning at disse forholdene strekker seg over en viss periode som følge av uforutsette hendelser som f. eks tap av inntekt, egen eller nær families sykdom, samlivsbrudd, fengselsopphold mv. Det er forutsatt at Skattehjelpen skal få saker oversendt fra de kommunale skatteoppkreverne, fra andre enheter i regionen eller eksterne gjeldsrådgivere, sosialkontor, kriminalomsorgen mv. Enheten skal ha fullmakter til både å endre og lempe skatte- og avgiftskrav og til å endre fastsatte krav. Dette innebærer at Skattehjelpen vil ha en tverrfaglig bemanning med kompetanse både på skatt og merverdiavgift.

Skattedirektoratet er nå i ferd med å utarbeide generelle retningslinjer for enhetenes organisering og ansvarsområde. Skattehjelpen vil finansieres gjennom den enkelte regions tildelte budsjettramme.

Jeg ser dette som positive tiltak for å bidra til rimelige rutiner og resultater i skatteetatens håndtering av skattytere i en vanskelig livssituasjon.