Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:886 (2009-2010)
Innlevert: 19.03.2010
Sendt: 19.03.2010
Besvart: 26.03.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Fra 2010 kan alle pensjonister mellom 67 og 70 år med alderspensjon fra folketrygden ha arbeidsinntekt ved siden av full pensjon uten avkorting. For pensjonister med offentlig tjenestepensjon er denne muligheten ikke tilstede.
Vil statsråden vurdere å innføre muligheten til å stå i jobb i offentlig tjeneste etter at pensjonsalder er oppnådd og oppebære full pensjon samtidig med full arbeidsinntekt?

Begrunnelse

I mange stillinger i offentlig sektor er det stort behov for kvalifisert arbeidskraft. Mange, f.eks. innen helsevesenet, vurderer å fortsette i jobben etter oppnådd pensjonsalder, men velger å slutte fordi det ikke er mulig å ta ut pensjon og beholde lønnsnivået for stillingen. Det ville være en naturlig utvikling både når det gjelder hensynet til seniorpolitikk og til behovet for arbeidskraft i offentlig sektor at offentlig ansatte fikk samme mulighet som ansatte i privat sektor.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Etter gjeldende regler avkortes alderspensjon fra Statens pensjonskasse når pensjonisten har arbeidsinntekt fra stilling som gir medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning. Annen inntekt gir ikke slik avkortning. Reglene er basert på den forutsetning at alderspensjonen som hovedregel skal avløse lønnen, og ikke utbetales i tillegg til denne. Offentlig ansatte, som etter at de har sluttet med rett til alderspensjon fra Statens pensjonskasse og som igjen begynner i offentlig sektor, skal meldes inn som medlemmer i den offentlige tjenestepensjonsordningen. Alderspensjonen blir da redusert forholdsmessig. Pensjonsgrunnlaget avkortes med arbeidsinntekten, og alderspensjonen beregnes på grunnlag av det reduserte pensjonsgrunnlaget.

Ved tariffoppgjøret i offentlig sektor i 2009 avtalte tariffpartene at dagens regler for offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor skulle videreføres, men med nødvendige tilpasninger til innføring av fleksibel alderspensjon i folketrygden fra 2011, og med de tilpasninger som følger av Stortingets pensjonsforlik fra 2005. Avtalen fra tariffoppgjøret framgår av St.prp. nr. 88 (2008-2009).

Som oppfølging av avtalen fra 2009, arbeider departementet nå med å utforme forslag til nødvendige lovendringer for tilpasninger til fleksibel alderspensjon i folketrygden og Stortingets pensjonsforlik. I pensjonsforliket ble det blant annet bestemt at også offentlig tjenestepensjon skal levealdersjusteres og omfattes av nye regler for regulering av pensjonene.

Bortsett fra de nevnte lovendringene som departementet nå arbeider med, innebærer avtalen i tariffoppgjøret i 2009 at dagens regler for offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor skal videreføres. Det betyr blant annet at dagens regler for kombinasjon av arbeidsinntekt og alderspensjon med avkorting i de offentlige tjenestepensjonene også videreføres.

Som kjent gikk staten i drøftingene i fjorårets tariffoppgjør inn for den såkalte kombinasjonsløsningen for offentlige tjenestepensjoner og AFP i offentlig sektor, men oppnådde ikke enighet med arbeidstakerorganisasjonene om denne. I kombinasjonsløsningen var det lagt opp til at arbeid og pensjon skulle kunne kombineres fritt uten avkorting. Dette forutsatte imidlertid en fleksibel, nøytral uttaksmodell slik en vil få i den nye folketrygden og i den nye modellen for AFP i privat sektor, men som en ikke vil ha i modellen for tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor som nå skal videreføres.