Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:889 (2009-2010)
Innlevert: 19.03.2010
Sendt: 19.03.2010
Besvart: 26.03.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Vil statsråden forankre prosessen og resultatet av tildeling av ny konsesjon i stortinget?

Begrunnelse

I tildeling av konsesjoner er det alltid viktig at nøytralitet tilstrebes, og at man har en rettferdig konkurranse mellom de aktuelle partene. Dette innebærer både at involverte aktører må få tilstrekkelig handlingsrom til å utøve sin rolle på en friest mulig måte, samtidig som det må forutsettes at prosessen ikke resulterer i konkurransevridende belastninger. I dette ligger det at forutsigbarhet er en viktig del av denne prosessen, med alt som dét innebærer av konsesjonsvilkår, selvråderett, tidsfrister, osv.
Undertegnede viser videre til at TV2 har hatt konsesjon fra 1991, med sendinger fra 1992, og at konsesjonen ble fornyet i 2003. Denne konsesjonen har hatt en varighet til 31. desember 2009, og man er nå derfor på overtid hva angår forhandlingene om ny konsesjon. Ifølge tv2nyhetene.no heter det at "TV 2 og MTG har vært i kontakt med departementet og uttrykt ønske om mer tid", men dette oppsummerer på ingen måte hvorfor statsråden ikke innen gjeldende konsesjons tidsfrist har lyktes i å tildele ny TV-konsesjon.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Kultur- og kirkedepartementet kunngjorde 16. oktober 2009 muligheten for å inngå avtale med staten om status som formidlingspliktig allmennkringkaster. TV 2 søkte 7. desember 2009 som eneste kanal om å slik status, men forutsatte ytterligere forhandlinger om vilkårene for en eventuell avtale. Departementet har innledet forhandlinger med TV 2.

Denne prosessen er etter mitt skjønn allerede forankret i Stortinget. I St. meld. nr. 30 (2006-2007) Kringkasting i en digital fremtid uttaler departementet at en økning av antallet fjernsynskanaler ikke fjerner behovet for offentlige tiltak for å sikre et bredt allmennkringkastingstilbud og at NRK ikke bør være alene om å tilby allmennkringkasting. Departementet konkluderer i meldingen med at det ved utløpet av TV 2s konsesjonsperiode vil ”vurdere å innføre formidlingsplikt i det digitale bakkenettet mot allmennkringkastingsforpliktelser.” Stortingsflertallet sluttet seg til denne konklusjonen, jf, Innst. S. nr. 24 for 2007-2008. Jeg legger til grunn at regjeringen med dette har det nødvendige grunnlaget for å kunngjøre, forhandle fram, og eventuelt å inngå en avtale med TV 2 om allmennkringkastingsforpliktelser mot formidlingsplikt.

Kringkastingsloven § 2-1 krever at kringkastere (med unntak av NRK) som ønsker å sende lovlig i bakkenett for fjernsyn må ha konsesjon. For ordens skyld presiserer jeg at TV 2 allerede har konsesjon slik kringkastingsloven krever, og viser til at det er snakk om eventuelt å inngå en avtale med TV 2 om allmennkringkastingsvilkår.