Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:890 (2009-2010)
Innlevert: 19.03.2010
Sendt: 22.03.2010
Besvart: 26.03.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det skal beregnes arbeidsgiveravgift på bedriftenes innbetaling til OTP. Dette er parallelt med lønnskostnader, der ytelsen pålegges arbeidsgiveravgift. I lønns-ABC, 2009, inkluderes derimot også administrasjonskostnadene i grunnlaget for arbeidsgiveravgift på OTP. Det virker urimelig og fører til irritasjon og ekstraarbeid ute i bedriftene.
Vil statsråden sørge for å fjerne administrasjonskostnader som del av grunnlag for arbeidsgiveravgift på en ordning som obligatorisk tjenestepensjon?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Folketrygdloven § 23-2 fjerde ledd fastsetter at det skal betales arbeidsgiveravgift på arbeidsgivers tilskudd til livrente- og pensjonsordninger i arbeidsforhold. Dette omfatter også tilskudd til obligatorisk tjenestepensjon som er en minsteordning som følger innskuddspensjonsloven. Arbeidsgivers dekning av premie/innskudd og omkostninger til en pensjonsordning er en del av de totale lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte i bedriften. Det er derfor naturlig at hele denne ytelsen, det vil si både innskudd og omkostninger, er arbeidsgiveravgiftspliktig på samme måte som kontante lønnsytelser. Dette følger av en naturlig forståelse av ordlyden i folketrygdloven og er dessuten lagt til grunn i ligningspraksis.

Jeg ser ingen grunn til å endre på dette. En eventuell endring i tråd med oppfordringen i spørsmålet ville også få ikke ubetydelige provenymessige konsekvenser.