Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:896 (2009-2010)
Innlevert: 19.03.2010
Sendt: 22.03.2010
Besvart: 29.03.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Utvikling av ny næringsvirksomhet innen energiteknologi er krevende. Bedriftene trenger forutsigbarhet samt noe risikoavlastning for å komme fra FOU-fasen over til lønnsomme storskala anlegg. Dette gjelder uansett om selve produksjonen skal skje i Norge eller med norsk teknologi utenlands. I den forbindelse ble det på Statsbudsjettet 2010 bevilget 140 millioner kroner til utvikling av miljøteknologi.
Foreligger det nå en instruks om hvordan midlene skal fordeles og har statsråden en plan for videre utvikling av posten?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringen foreslo i Prop. 1 S (2009-2010) å bevilge 100 mill. kroner til en satsing på miljøteknologi. Formålet med satsingen var å stimulere utvikling av pilot- og demonstrasjonsprosjekter innen miljøteknologi. Den nye ordningen skal administreres av Innovasjon Norge.

Støtten under ordningen forutsettes gitt som tilskudd til prosjekter i små, mellomstore og store bedrifter i hele landet. Prosjektene skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme, og bidraget fra Innovasjon Norge skal være utløsende for prosjektet. Satsingen skal bidra til å fremme forretningsutvikling som på lengre sikt vil styrke norsk industris konkurranseevne. Satsingen vil også kunne bidra til at Norges miljømålsettinger realiseres.

I budsjettbehandling av statsbudsjettet for 2010 ble rammen for ordningen økt til 140 mill. kroner, hvorav 100 mill. kroner ble øremerket prosjekter innen annengenerasjons biodrivstoff. Finans- og næringskomiteenes merknader bidro med andre ord til å endre ordningens innhold, noe som har medført at departementets arbeid med konkret innretning av ordningen har tatt noe lengre tid enn planlagt. Arbeid knyttet til avklaring av forholdet til statsstøtteregelverket har dermed også tatt lengre tid enn ventet. Det tas per i dag sikte på at ordningen skal være oppe og stå i etterkant av sommerferien.

Rammene for ordningen i årene fremover vil avgjøres i de ordinære budsjettrundene.