Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:910 (2009-2010)
Innlevert: 22.03.2010
Sendt: 22.03.2010
Besvart: 29.03.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hvordan kan statsråden forsvare at forutsetningene for drift av Forsvarets musikk ikke følges opp og på hvilken måte vil statsråden sørge for at løftene om mer utadrettet aktivitet og videreføring av fem profesjonelle musikkorps holdes?

Begrunnelse

I april 2009 ble stortingsmelding nr. 33 lagt frem. Her står det blant annet:

”Forsvarets musikk er et svært synlig uttrykk for Forsvaret utad, og målsetningen må være å videreutvikle den allsidighet og profesjonalitet som kjennetegner forsvarsmusikken i dag…”

”Forsvarets musikk representerer Norges største arbeidsplass for profesjonelle blåsemusikere og er en kulturell spydspiss innenfor denne musikkgenren. Forsvarets musikk spiller ikke minst fremdeles en særlig viktig rolle for amatørmusikklivet, ved å påvirke fremveksten og driften av musikkorps og musikkskoler over hele landet….”

I prp. nr. 1 S (2009/2010)fremkommer det at:
Det legges opp til å:

”Videreutvikle satsningene i Forsvarets musikk innenfor publikumsrettede tilbud og interne seremonielle aktiviteter i Forsvaret”

Det heter også at:

”Dagens korpsstruktur med fem profesjonelle musikkorps videreføres..”

”I tråd med St.meld. nr.33 (2008-2009) vil regjeringen prioritere en trinnvis, moderat opptrapping av besetningen i korpsene, med særlig prioritet til de minste…”

Det er altså blitt gjort vedtak som gir grunn for optimisme og stort engasjement.
I disse dager pålegges likevel Forsvarets musikk reduksjoner i antall stillinger, samt et kutt i driftsbudsjettet som medfører at konsertvirksomheten blir lagt helt ned i høst.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Forsvarets musikk har en viktig samfunnsmessig rolle som kulturbærer, og Regjeringen har fulgt opp dette gjennom å styrke musikken med 21,5 millioner kroner de fire siste årene. I 2010 er bevilgningen til Forsvarets musikk 124,2 millioner. I budsjettåret 2009 har imidlertid musikken hatt et høyere ambisjonsnivå enn det var budsjettmessig grunnlag for, og brukt mer penger enn de ble tildelt av Forsvaret.

Det er en grunnleggende forutsetning at økonomien i Forsvaret styres på en god og bærekraftig måte. Det er da helt avgjørende at aktiviteten holdes innenfor de bevilgninger som virksomheten har til disposisjon. Som en følge av budsjett-overskridelsene i Forsvarets musikk i 2009, arbeider Forsvaret med tiltak som skal sikre at aktivitetsnivået er i samsvar med de bevilgninger som musikken er tildelt. I tillegg, og i tråd med vanlige prosedyrer, vurderes det også hvordan forsvarsmusikkens merforbruk i 2009 skal dekkes inn i år. Forsvarssjefen leder denne prosessen, og er i gang med å identifisere aktuelle tiltak. I dette arbeidet har Forsvarsdepartementet gitt føringer om at det ikke skal foretas reduksjoner i bemanningen i musikkorpsene.

Avslutningsvis vil Forsvarsdepartementet presisere at Forsvarets musikk skal utvikles i tråd med intensjonen i St. meld. nr. 33 (2008-2009) om Forsvarets kulturvirksomhet. En viktig forutsetning for dette er å skape langsiktig balanse mellom ambisjonsnivå og ressurser. Departementet har stor tiltro til at forsvarssjefen gjennomfører nødvendige tiltak som sørger for en bærekraftig utvikling av forsvarsmusikken i tråd med gjeldende budsjettprosedyrer og Stortingets bevilgninger.