Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:912 (2009-2010)
Innlevert: 22.03.2010
Sendt: 23.03.2010
Besvart: 13.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Fra 2008 til 2009 er det kraftig økning i Statens Veivesens bruk av konsulenter; totalt 1,4 mrd.kr. i 2009 og en økning på 280 mill.kr. fra året før. Det har også tidligere vært fokus på omfattende konsulentbruk i Statens Veivesen. Både omfang og økning i 2009 gjør at det bør settes ny fokus på denne ressursbruken.
Hvordan forsikrer SD seg om at konsulentbruk i Statens veivesen styres og hvordan måles resultat av konsulentbruk i forhold til resultat for veibrukerne når det gjelder bedre vei og bedre vedlikehold?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg er opptatt av at midlene til konsulentbruk skal holdes på et lavt nivå.

Statens vegvesen omsatte på vegne av stat og fylkeskommune om lag 31 mrd. kr i 2009. Tallet inkluderer bompenger. Økningen fra 2008 var på vel 5 mrd. kr eller om lag 20 %.

Statens vegvesen brukte i 2009 om lag 1,3 mrd. kr på konsulenter. Dette er en søkning på om lag 220 mill. kr fra 2008. Av økningen er det alt vesentlige (om lag 200 mill. kr) knyttet til planlegging og gjennomføring av store vegprosjekter samt gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter og driftsoppgaver. Samlet ble det i 2009 brukt om lag 700 mill. kr på disse oppgavene.

For å klare den økte oppgavemengden i 2009 har det vært nødvendig både å øke konsulentbruken samt øke antallet tilsatte. Totalt har etaten økt sin egenbemanning med 420 pr 1. januar 2010 sammenlignet med 1. januar 2009. Oppbemanningen har i hovedsak vært for å styrke etatens kompetanse og kapasitet innenfor byggherre- og planleggingsoppgaver.

Etatens prinsipp for bemanningsstyring er å ha en bemanning for normalsituasjoner og bruke konsulenter for å ta topper og gi tilgang på spisskompetanse det ikke er hensiktsmessig å ha selv. Stilt overfor nye eller endrede oppgaver vil det alltid være behov for å velge den mest hensiktsmessige måten å løse disse oppgavene på – bruke konsulenter eller egne tilsatte. En måte å påvirke valget på er en god strategisk kompetanseutvikling av egne tilsatte og effektivisering av virksomheten.

Alle aktiviteter i Statens vegvesen, herunder også oppgaver utført av konsulenter, har som formål å støtte opp om å realisere de forventninger som ligger i Norsk transportplan og fylkesvegplaner og uttrykkes i de årlige budsjettene m.v. Det er en prioritert oppgave for departementet å se til at underliggende etater driver sitt arbeid på en effektiv måte for bl.a. å gi vegbruker et best mulig resultat når det gjelder bedre veg og bedre vedlikehold. Dette skjer dels ved at etater som Vegvesenet må følge statens innkjøpsregler ved kontrahering av konsulenttjenester slik at avtalene blir best mulig. Videre skjer det ved krav til utvikling i og måling av effektivitet og oppfølging gjennom rapportering og styringsdialog. Jeg vil i den sammenheng vise til at det pågår et arbeid med å forbedre målingen av effektivitet i Statens vegvesen. Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen få på plass et sett med nye effektivitetsindikatorer fra 2010, jf. omtale i Prp. 1 S (2009-2010). Det vil være naturlig at konsulentbruk, herunder avveining mellom bruk av konsulenter og egne ansatte, inngår i dette.