Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:916 (2009-2010)
Innlevert: 23.03.2010
Sendt: 23.03.2010
Besvart: 25.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Ledelsen ved Oslo Universitetssykehus innstiller på å legge Aker sykehus ut for salg på det åpne markedet. Sykehuset er altså blitt en salderingspost for å få økonomien i sammenslåingen av Oslo-sykehusene til å gå rundt. Direktøren uttrykker at det er departementet som må avgjøre om dette er i tråd med forutsetningene da Aker ble gitt staten vederlagsfritt fra Oslo kommune. Statsråden selv har sagt at Aker kan bli viktig i samhandlingsreformen.
Vil statsråden akseptere et salg på det åpne markedet?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Oslo universitetssykehus HF (OUS) ble etablert 1. januar 2009, og består av de tidligere helseforetakene Aker, Ullevål og Rikshospitalet. Som representanten er vel kjent med, vedtok styret ved OUS 17. februar 2010 å samle lokalsykehustjenestene ved OUS i ett storbysykehus lokalisert til Ullevål. Omstillingene som pågår ved OUS er et ledd i omstillingsarbeidet i Helse Sør-Øst som ble igangsatt i forbindelse med sammenslåingen av Helse Sør og Helse Øst i 2007. Den sammenslåtte regionen fikk et klart oppdrag om å få til en bedre samordning og ressursutnyttelse i regionen generelt, og i hovedstadsområdet spesielt (St. prp. nr. 44 (2006-2007)).

Aker sykehus er pr i dag lokalsykehus for befolkningen i bydelene Bjerke og Alna i Oslo, samt Follo. Befolkningen i Bjerke vil i fremtiden få sine tjenester ved OUS, mens befolkningen i Alna og Follo vil overføres til Ahus. Befolkningen i Grorud og Stovner ble overført til Ahus allerede i 2004. Helse Sør-Øst RHF har forsikret meg om at før befolkningen i Alna og Follo overføres til Ahus, skal det gjøres nødvendige vurderinger av både befolkningsutviklingen i hovedstadsområdet og vurderinger av kapasiteten og forsvarligheten av tjenestene. Det må ikke være tvil om at befolkningen i hovedstadsområdet – og i Groruddalen - skal være sikret et likeverdig og forsvarlig lokalsykehustilbud.

Helse Sør-Øst RHF har også orientert meg om at Oslo kommune i sin høringsuttalelse i saken om ett storbysykehus, har gitt uttrykk for at Aker sykehus i fremtiden kan bli en samhandlingsarena mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Jeg er helt enig i at Oslo trenger en samhandlingsarena. Jeg har derfor invitert Oslo kommune til dialog for å få klarhet i hvordan de ser for seg eventuell fremtidig bruk av Aker - i et samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Jeg forventer også at Helse Sør-Øst RHF legger til rette for en fortsatt god og konstruktiv dialog med Oslo kommune for å finne gode løsninger innenfor rammene av styrevedtaket i OUS om ett storbysykehus.

Når det gjelder spørsmålet om eventuelt salg av eiendommen, har jeg understreket at det ikke kan skje før Oslo Universitetssykehus har gått i dialog med Oslo kommune.

Styret for OUS behandlet 24. mars 2010 sak om videre arbeid med eventuell realisering av eiendommen på Sinsen. Den foreløpige protokollen som nå foreligger, viser at administrerende direktør og styreleder vil rette en invitasjon til Oslo kommune ved byrådsleder med ønske om videre dialog om hvordan Oslo kommune eventuelt kan tenke seg å benytte området på Sinsen i arbeidet med samhandlingsreformen. Det vil derfor ikke bli gjennomført salg av eiendom på Aker før det har vært tilstrekkelig dialog med Oslo kommune. Et eventuelt salg av eiendommen skal uansett forelegges meg og behandles i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Dette følger av helseforetakslovens bestemmelser (§ 31).