Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:919 (2009-2010)
Innlevert: 23.03.2010
Sendt: 24.03.2010
Besvart: 08.04.2010 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Når har regjeringen tenkt å fremme konkrete lovendringsforslag som sikrer innbyggerne rettssikkerhet, og som påser at de personer som til stadighet plager samfunnet med kriminalitet får den behandling som kreves enten det er behandling eller fengselsstraff?

Begrunnelse

Vi har i den senere tid igjen fått episoder der politiet står maktesløs i forhold til personer som begår gjentatte lovbrudd uten å bli straffet. Fremskrittspartiet har flere ganger tatt opp denne problemstillingen, der kriminelle faller mellom to lovverk. En er for syk til å sitte i fengsel og for frisk til behandling. For flere år siden hadde justisminister Knut Storberget og daværende helseminister Sylvia Brustad pressekonferanse om dette tema, der en påpekte at en nå måtte få gjort noe ned denne problemstillingen på tvers av departementene. Etter episoden på Jæren denne måneden, der det viser seg at en person har begått over 100 lovverk og fremdeles går fri fordi han er for syk til å sone og for frisk til å bli innlagt, uttaler statssekretæren i Justisdepartementet at en fremdeles jobber med et lovforslag, men kan ikke si når lovforslaget kommer.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg viser innledningsvis til spørsmål nr 858 datert 11. mars 2010 fra stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten som omhandlet samme tema.

I 2006 oppnevnte Justisdepartementet i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet en arbeidsgruppe (ledet av Øystein Mæland) for å etterkontrollere reglene om strafferettslig utilregnelighet og strafferettslige særreaksjoner. Rapporten var ferdig 30. april 2008.

Arbeidsgruppen ble i mandatet blant annet bedt om å vurdere en snever utvidelse av virkeområdet for de strafferettslige særreaksjonene overføring til tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg. Arbeidsgruppen ble også bedt om å se nærmere på hvordan en eventuell særreaksjon overfor denne gruppen burde gjennomføres.

Arbeidsgruppen fastslår at det er behov for nye virkemidler som kan beskytte samfunnet mot gjentatte og plagsomme straffbare handlinger utført av utilregnelige. Videre kom arbeidsgruppen til at terskelen for å idømme en strafferettslig særreaksjon bør senkes noe. Arbeidsgruppen kom imidlertid til at den ikke kunne foreslå en ferdig utredet modell med konkrete lovendringsforslag.

Arbeidsgruppen utarbeidet imidlertid en skisse til en mulig modell for hvordan en eventuell særreaksjon mot denne gruppen kan gjennomføres.

Arbeidsgruppens forslag ble sendt på høring med frist 1. april 2009. Departementet arbeider nå med en lovproposisjon.

Jeg understreker at utilregnelige som begår alvorlige lovbrudd som krenker andres liv, helse eller frihet eller kunne truet disse rettsgodene, kan idømmes særreaksjon etter gjeldende rett (overføring til tvungent psykisk helsevern for psykotiske og tvungen omsorg for høygradige psykisk utviklingshemmete).