Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:920 (2009-2010)
Innlevert: 23.03.2010
Sendt: 24.03.2010
Besvart: 07.04.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I drivstoffavgiftssystemet skal avgiftene angivelig kompensere for veitrafikkens belastninger i samfunnet. CO2-komponenten skal dekke veitrafikkens kostnader ved CO2-utslipp. I samfunnsdebatten har enkelte tatt til orde for å øke CO2-avgiften slik at biodiesel blir relativt sett mer konkurransedyktig. Samtidig er dagens CO2-avgift allerede dobbelt så høy som CO2-kvotepris.
Hvilken prinsipiell tilnærming har statsråden i hva som skal ligge til grunn for vedtak om nivået på CO2-avgiften?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: CO2-avgiften på mineralske produkter omfatter mineralolje og bensin, og formålet er å bidra til en kostnadseffektiv reduksjon av utslipp av klimagassen CO2. Som det framgår av Prop. 1 S (2009-2010) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, er bensin ilagt en avgiftssats på 86 øre per liter, mens avgiften på diesel er 0,58 øre per liter. Isolert sett gjør dette at bruker av bensin står overfor en høyere pris på utslipp av CO2 enn bruker av diesel. Det gis fritak for andelen bioetanol i bensin og andelen biodiesel i mineralolje.

Jeg viser til mitt svar angående Dokument 8:31 S (2009-2010) om gjennomgangen for prinsippene for avgifter på drivstoff i brev til finanskomiteen av 29. januar 2010. Her kommer følgende til uttrykk:

”Regjeringens skatte- og avgiftsopplegg framgår av statsbudsjettet og eventuelle endringer vurderes i forbindelse med de årlige budsjettprosessene. Det er derfor naturlig at mer prinsipielle vurderinger av avgiftsystemet og de ulike særavgiftene, blir gjort i forbindelse med framleggelsen av Stats- og nasjonalbudsjettet.”

I forbindelse med behandlingen av denne saken i Stortinget 23. mars viste jeg til at denne gjennomgangen kan ventes i forbindelse med statsbudsjettet til høsten. Nivået på CO2-avgiften for drivstoff vil være en naturlig del av denne gjennomgangen.

Samtidig vil jeg vise til at Finansdepartementet har hatt utredningen fra det såkalte Olsen-utvalget (NOU 2009:16 Globale miljøutfordringer – norsk politikk) på høring og at saken er under behandling. Det kan bli aktuelt å vurdere nivået på CO2-avgiftene i lys av tilrådningene i denne utredningen. Rapporten fra direktoratsgruppen Klimakur 2020 er en annen kilde som belyser dette spørsmålet. Klimakur er sendt på høring med høringsfrist 20. mai. Kostnadsanslagene i Klimakur vil bli gjennomgått i forbindelse med Nasjonalbudsjettet 2011.