Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:921 (2009-2010)
Innlevert: 23.03.2010
Sendt: 25.03.2010
Besvart: 16.04.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Folk flest og næringslivet har i vinter betalt dyrt for sitt kraftbehov. Prisen har flere ganger vært over 10 kr/kwt. Dette har skapt betydelige reaksjoner i befolkningen, og kritikken mot kraftmarkedet har vært påtagende. NRK melder i dag at myndighetene skal granske vinterens rekordhøye strømprise i Norge. Undersøkelsen skal blant annet se på de store prisvariasjoner og prisfluktuasjoner. Det er bra.
Vil statsråden fremlegge rapporten for Stortinget, samt følge opp med eventuelle forslag til tiltak?

Begrunnelse

I Stortingets spørretime 3. mars fastslo statsminister Stoltenberg at kraftmarkedet er gjennomregulert av politikere, både på eiersiden, transportsiden og prosjektsiden. Dermed påligger det også Stortinget en viktig funksjon å sikre at reguleringene og funksjonen i markedet fungerer. Det ekstreme prisnivået man har opplevd flere ganger den siste tiden tyder på at markedet er i ubalanse.
Kraftmarkedet er ment å bidra til en effektiv bruk av en knapp ressurs. De politiske endringene for kraftmarkedet i 1991 har bidratt til en mer rasjonell og effektiv kraftsektor. Samtidig har den politiske viljen til å bygge ut mer kraft blitt mer restriktiv mens forbruket har fortsatt å øke. Kraftbalansen har dermed blitt strammere, og under den rødgrønne regjeringen har strømprisen steget merkbart og ikke minst med betydelig økning i prissvingningene.
Undertegnede mener kraftmarkedet er den foretrukne måten å organisere transaksjonene mellom strømprodusenter og -forbrukere på.
Samtidig er det viktig å sikre legitimitet for markedet og hindre at aktører kan misbruke det, bevisst eller ubevisst. Myndighetenes gjennomgang er derfor nødvendig, og rapporten bør forankres i Stortinget, som er ansvarlig for regler og føringer for kraftmarkedet.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: I vinter har vi tidvis hatt svært høye priser i store deler av Norden og store prisforskjeller mellom områder. Dette har hatt bakgrunn i langvarig streng kulde, samt at viktige deler av svensk kjernekraftproduksjon har vært ute av drift. Det har også vært historisk høye priser i enkelttimer.

Jeg har bedt NVE utarbeide en rapport om vinterens kraftsituasjon. Rapporten skal ta for seg alle forhold som NVE mener har hatt betydning for situasjonen vi har sett i vinter og NVE skal også se på vilkårene for bruk av reservekraftverk. Jeg vil også ta vinterens situasjon opp på det neste nordiske energiministermøte i november.

NVE vil foreta en bred vurdering av hvordan kraftsystemet og -markedet har fungert samt hvordan forsyningssikkerheten er ivaretatt. En vurdering av overføringskapasitet vil også være en del av analysen.

NVE og Konkurransetilsynet har dessuten en løpende oppfølgning av prisfastsettelsen i kraftmarkedet og foretar periodiske gjennomganger. Som et ledd i denne oppfølgningen vil Konkurransetilsynet og NVE gå gjennom kraftsituasjonen og prisfastsettelsen i løpet av vinteren. Gjennomgangen er rutinemessig og NVE opplyser at det ikke er mistanke om at det har foregått noe ureglementert.

NVE deltar i det nordiske samarbeidet mellom energiregulatorer, NordREG. NordREG har besluttet å foreta en gjennomgang av det nordiske kraftmarkedet. Det arbeides nå med å spesifisere innholdet og tidsplanen for denne gjennomgangen. NordREG vil invitere de nordiske konkurransemyndighetene til å delta i dette arbeidet.

Jeg vil ta stilling til videre behandling og eventuelle tiltak når NVE har levert sin rapport.