Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:925 (2009-2010)
Innlevert: 23.03.2010
Sendt: 24.03.2010
Besvart: 26.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Helse Midt-Norge foreslår nedleggelse av fødeavdelingen i Kristiansund, og å omgjøre fødeavdelingen i Orkdal til fødestue. Det betyr store reiseavstander til nærmeste fødeavdeling for fødekvinner i Aure. De fødende uttrykker stor uro og utrygghet for fremtidens fødetilbud.
Mener statsråden at dette er et forsvarlig fødetilbud til kvinner i utkant Norge, og at forslaget fra Helse Midt-Norge er i tråd med Stortingets vedtak i Stortingsmelding nr. 12, innstilling S.nr. 240 om svangerskap, fødsel og barselomsorg?

Begrunnelse

I brev fra en trebarnsmor og ti gravide kvinner i Aure kommune i Møre og Romsdal, vises det til at Helse Midt-Norge har foreslått nedleggelse av fødeavdelingen i Kristiansund, og omgjøring av fødeavdelingen i Orkdal til en fødestue. Det betyr at fødende fra Aure vil ha 16 mil til Trondheim, - en reisetid på mellom 2.5 til 3 timer, alt etter hvor du bor i kommunen. Alternativet er 13 mil til Molde, men med lengre reisetid på grunn av kryssing av fjord med ferge. På vinterstid er det verre med glatte veier og fjelloverganger som ofte er stengt grunnet ras som gjør transporten ekstra utfordrende og tidkrevende. Avstandene utgjør også en ekstra kostnad for den enkelte familie, da fødsel er en familiebegivenhet som de nærmeste gjerne vil ta del i. Kvinnene fra Aure er engstelige over forslaget om at det i fremtiden vil bli kun en fødestue mellom Molde og Trondheim, noe som betyr et svært mye dårligere fødetilbud enn dagens, med fødeavdeling både i Kristiansund og i Orkdal. De viser i brevet til at fødestuer er jordmorstyrte fødeenheter uten beredskap for operative eller instrumentelle fødsler, som mangler gynekolog i vakt. De viser videre til at førstegangsfødende og risikogravide/ fødende må belage seg på ekstra lang transport for å kunne føde ved en fødeenhet med status fødeavdeling eller kvinneklinikk, og at friske gravide som er selektert til å føde på en fødestue vil kunne oppleve fødselskomplikasjoner underveis i fødselsforløpet. At de dermed risikerer å måtte transporteres langveis for å få nødvendig tilgang på gynekolog og akutthjelp. Store reiseavstander gir klart økt risiko for transportfødsel, noe som er svært uheldig for risikofødende. Kvinnene viser også til at dagens fødeavdelinger i Kristiansund og Orkdal er sertifiserte som ”mor og barn vennlige” og har ellers et rykte for å gi sine føde/ barselkvinner et godt kvalitativt tilbud. Der kvinner får tilbud om å føde i trygge og rolige omgivelser med jordmødre som har tid til dem, og der de får god barselomsorg som er viktig for det videre forløpet. De viser videre til at sommeren 2008 var fødeavdelingene i Kristiansund og Orkdal stengt samtidig, noe som endte med fødekaos på St. Olavs Hospital i Trondheim. At engstelige fødende i timevis ble overlatt til seg selv i korridorene med rier. Ferierende kommunejordmødre måtte stille opp på dugnad for å unngå at kvinnene i distriktet skulle føde i ambulansen uten kvalifiserte fødselshjelpere. En følgetjeneste som Helse Midt-Norge ifølge brevskriveren nektet å ta kostnadene for. I følge Stortingsmelding nr.12 ” en gledelig begivenhet” (2008-2009) foreslås det at det regionale helseforetaket pålegges å utarbeide en flerårig helhetlig og lokalt tilpasset plan for fødetilbudet i regionen sammen med berørte kommuner. Den skal sikre kapasitet i forhold til fødselstall og være i samsvar med utvikling av akuttilbud ved lokalsykehus. Planen skal sikre de fødende i regionen et desentralisert, differensiert og forutsigbart fødetilbud, også i høytider og ferier.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse Midt-Norges Strategi 2020 er nå, som kjent, på bred høring til 20. mai, deretter skal saken behandles av styret i Helse Midt-Norge, etter planen på styremøtet 24. juni 2010. Ifølge Helse Midt-Norge er det også lagt opp til et eget styremøte 3. juni hvor høringsinnspillene skal diskuteres. Ifølge Strategi 2020 skal fødselsomsorgen i Norge bygge på en differensiert modell. For å sikre kvaliteten og rekruttering vurderes omstillinger i fødselsomsorgen i regionen. Når det gjelder fødselsomsorgen er det i Strategi 2020 i tillegg lagt overordede føringer for å styrke desentralisert tilbud med lokal jordmortjeneste og følgetjeneste der dette er nødvendig på grunn av lang reisevei til fødeinstitusjon.

Jeg er gjort kjent med at styret for Helse Nordmøre og Romsdal onsdag 24. mars gjorde vedtak om å funksjonsfordele oppgaver mellom Molde sjukehus og Kristiansund sykehus. Styret gjorde også vedtak om at plan for gjennomføring, inkludert risiko- og sårbarhetsanalyse og bygnings- og arealmessige tilpasninger skal legges fram innen utgangen av mai 2010. Det er presisert i vedtaket at eventuelle endringer først skal iverksettes etter endelig vedtak i den regionale strategiprosessen Strategi 2020.

Dersom det fremkommer nye vesentlige argumenter i høringsprosessen i Strategi 2020, med påfølgende vedtak i styret i Helse Midt-Norge, vil administrerende direktør i Helse Nordmøre og Romsdal legge fram saken om funksjonsfordeling på nytt for styret.

Ved behandling av St.meld. nr. 12 (2008-2009) En gledelig begivenhet, sluttet Stortinget seg til Regjeringens forslag om at regionale helseforetak pålegges å utarbeide en flerårig helhetlig og lokalt tilpasset plan for fødetilbudet i regionen sammen med berørte kommuner. Planen skal også omfatte svangerskaps- og barselomsorg. Den skal sikre kapasitet i forhold til fødselstall og være i samsvar med utvikling av akuttilbud ved lokalsykehus. Planen skal sikre de fødende i regionen et desentralisert, differensiert og forutsigbart fødetilbud, også i høytider og ferier. Den skal omfatte planer for rekruttering og plassering av utdanningsstillinger for gynekologer. Hensynet til antall fødende i opptaksområdet, til geografi, kommunikasjonsmuligheter, struktur for lokale jordmortjenester og følgetjeneste skal vektlegges. Kultur- og språkforskjeller i regionen skal ivaretas. Frist for utarbeidelse av planen er 1. juli i år.

I brev til de regionale helseforetakene datert 20. februar 2009 ble regionale helseforetak underrettet om at eventuelle planer om strukturendringer i fødselsomsorgen må avvente utarbeidelsen av slike helhetlige regionale planer. Dette er selvsagt ikke til hinder for at det iverksettes tiltak for å sikre god og effektiv drift.

Som ledd i oppfølging av St.meld. nr. 12 En gledelig begivenhet, skal det utarbeides faglige krav til fødeinstitusjoner. Stortinget sluttet seg til forslaget om at de nåværende tallgrensene for nivåinndeling av fødeinstitusjoner oppheves og erstattes av nasjonale kvalitetskrav. Kvalitetskravene vil foreligge i løpet av første halvår i år. Jeg vil pålegge regionale helseforetak å etablere et system som sikrer at kvalitetskravene følges opp.

Jeg har forsikret meg om at Helse Midt-Norge RHF legger nasjonale føringer til grunn for det videre arbeidet innenfor fødselsomsorgen i regionen.

En bærekraftig helsetjeneste i årene framover krever omstillinger for å legge til rette for gode og forsvarlige helsetjenester og en bedre ressursbruk. Arbeidet som nå pågår i Helse Midt-Norge er derfor meget viktig og jeg følger den videre utviklingen nøye.