Skriftlig spørsmål fra Peter N. Myhre (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:930 (2009-2010)
Innlevert: 24.03.2010
Sendt: 25.03.2010
Besvart: 29.03.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Peter N. Myhre (FrP)

Spørsmål

Peter N. Myhre (FrP): Hvor mange delegasjoner sender Norge årlig til land som mottar bistand?

Begrunnelse

Stortingets Utredningsseksjon har undersøkt 55 utvalgte land som mottar bistand. Disse mottok i 2007 til sammen 14 420 delegasjoner fra giverlandene. Ofte er det et stort apparat som skal settes i gang for hver delegasjon. Dette gjelder transport, mottakelser, befaringer, bespisning, vakthold osv.
Dette er blitt en så stor belastning at flere land nå har gjennomført "donordelegasjonsfrie perioder". Dette er perioder hvor delegasjoner ikke blir mottatt fordi myndighetene må bruke tiden på andre ting. Eksempler på land som har innført donordelegasjonsfrie perioder er Benin, Ghana og Kenya.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det er en viktig problemstilling representanten Myhre løfter fram. Delegasjonsbesøk fra giverland medfører en stor belastning for mange mottakerland. Samtidig er det fra giversiden et åpenbart behov for å ha en nær og løpende dialog med mottakerlandene, både for å ivareta de rent forvaltningsmessige aspektene ved samarbeidet og for å ha den nødvendige politiske kontakten. Disse hensynene må balanseres.

En bedre arbeidsdeling mellom giverlandene kan bidra til å minske belastningen på mottakerlandene. Dette står sentralt blant annet i den såkalte Paris-erklæringen. Videre vil en sterkere grad av samordning av de ulike multilaterale organisasjonene på landnivå kunne bidra til det samme. ”Ett FN på landnivå” prøves nå ut i pilotprosjekter i 8 mottakerland.

Jeg understreker at utenriksdepartementet ikke har helt presis statistikk, men ut fra departementets foreliggende tall ble de i 2009 gjennomført 111 delegasjonsreiser til land som mottar bistand. Dette omfatter alt fra delegasjoner bestående av en embetsperson, til politisk ledede delegasjoner med et større antall deltakere. Statistikken er basert på reiser initiert i utenriksdepartementet og omfatter ikke besøk våre ambassader har avlagt til sideakkrediterte land. Mer presise tall, som også innbefatter slike reiser, har ikke latt seg framskaffe innen de frister som Stortingets forretningsorden setter for besvarelse av skriftlige spørsmål.

Dersom representanten Myhre ønsker mer detaljerte og presise oversikter over delegasjonsreiser, vil jeg komme tilbake med dette på et seinere tidspunkt.