Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:931 (2009-2010)
Innlevert: 24.03.2010
Sendt: 25.03.2010
Besvart: 08.04.2010 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Undertegnede deltok på et seminar om den norske redningshelikoptertjenesten 23.3.10. Der ble det sagt at som en del av prosessen videre var i konseptstudiet fristilt fra alle tidligere vedtak og alt skulle kunne vurderes på nytt, på fritt grunnlag.
Kan derfor statsråden redegjøre for når de vedtak som ble fattet 16.05.02 ble opphevet og det samme med de vedtak som er fattet etter dette tidspunkt?

Begrunnelse

Under sin redegjørelse sa repr. fra JD Kjell J. Johannessen at i mandatet i konseptstudiet var man fristilt fra alle tidligere vedtak, noe jeg finner oppsiktsvekkende. Statsråden var selv med i mai -02 og har vært en pådriver for de krav som Stortinget, stort sett stod samlet bak. Selv om det har vært en lang og vanskelig prosess hadde jeg forventet at regjeringen gikk frem innen for de eksiterende vedtak. At man stod så fritt at man til og med skulle vurdere behovet for redningshelikoptere, er slik jeg ser det en ren provokasjon mot Stortinget og jeg ser derfor frem til statsrådens svar.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Denne regjeringen er opptatt av at landet skal ha en god redningstjeneste.

Regjeringen besluttet at prosessen med å skifte ut de gamle redningshelikoptrene skal kvalitetssikres i tråd med regimet for ekstern kvalitetssikring av store statlige investeringer, dette for å sikre at de riktige valg blir gjort for fremtidens redningstjeneste. For å sikre at det som tidligere ble anbefalt fortsatt er den beste løsningen og også sørge for at alle vinklinger og muligheter blir tatt med i konseptarbeidet, valgte Regjeringen å be om at konseptstudien skulle se på alle forhold i lys av de senere års utvikling.

Fordi redningstjenesten er svært viktig for landet er jeg som ansvarlig statsråd opptatt av at prosessen gjennomføres på en forsvarlig måte. Av den grunn vil vi også kvalitetssikre de valgene som legges til grunn før vedtak fattes. Jeg vil imidlertid følge opp det Regjeringen legger vekt på i Soria Moria-erklæringen om å ivareta befolkningens trygghet gjennom å fortsette satsingen på redningstjenesten og redningshelikoptre.